Lista mediatorów i o mediacji

Mediacja to dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron (jednej, kilku) w konflikcie, w obecności bezstronnej, neutralnej trzeciej osoby(jednej, kilku). …. (film Youtube)

Czym się charakteryzuje mediacja  stosowana przez mediatorów radców prawnych.

Cechy mediacji:

– dobrowolność

– poufność

– bezstronność

– neutralność

– akceptowalność

Zasadnicze  etapy mediacji:

I .Wstęp-otwarcie sesji,

II .Wysłuchanie stron

III .Definiowanie kwestii

IV .Wymiana

V .Praca nad rozwiązaniami

VI Negocjowanie i pisanie porozumienia

VII Zamknięcie sesji.

 

Lista Mediatorów funkcjonujących w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi

Wszystkie osoby określone na liście złożyły oświadczenia o poniższej treści:

1. posiadam obywatelstwo polskie;
2. korzystam w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
3. ukończyłam/łem 26 lat;
4. biegle władam językiem polskim;
5. nie byłam/byłem  karana/y za przestępstwo umyślne;
6. posiadam umiejętności likwidowania konfliktów oraz wiedzę, wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego;
7. daję rękojmię należytego wykonywania obowiązków;
8. odbyłam/łem szkolenie dla mediatorów;
9. wykonuję zawód radcy prawnego;

INFORMACJA W SPRAWIE AKTU ZAWIĄZANIA OŚRODKÓW MEDIACJI RADCÓW PRAWNYCH.

Zobacz także