Nota prawna

Drogi Użytkowniku!

Zgodnie z przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej RODO), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Prowadząc korespondencję e-mail z pracownikami i osobami reprezentującymi Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi oraz korzystając ze strony internetowej pod adresem www.oriplodz.pl (dalej „Strona”) powierzasz nam swoje dane osobowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem, mamy nadzieję, że pomoże on w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu je wykorzystujemy.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi z siedzibą przy ul. Tylnej 14, 90-324 Łódź, dane kontaktowe: tel. 42 673 41 05; e-mail: oirp@oirplodz.pl, zwana dalej „OIRP w Łodzi”.

OIRP w Łodzi powołała Inspektora Ochrony Danych – Izabelę Michalską, z którą kontakt można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: dane.osobowe@oirplodz.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogę być będą przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonywania umowy zawartej z OIRP oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu właściwych terminów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wykonywania obowiązków OIRP, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków OIRP, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego, a więc art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu OIRP– zapewnienia kontaktu w celu wykonania umowy lub obowiązku ustawowego ciążącego na OIRP – przez czas niezbędny do realizacji zadania, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu. Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO – utrzymanie kontaktu w bieżących sprawach.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz nam w podczas korzystania z naszej Strony lub w korespondencji e-mail. Są to dane niezbędne do udostępniania formularza kontaktowego na Stronie i w celu przesłania odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkowników lub  przesłania odpowiedzi pocztą elektroniczną. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes OIRP–kontakt w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czy podanie danych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych określonych w formularzu kontaktowym uniemożliwia uzyskanie odpowiedzi od OIRP.

Nikt nie podlega decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Kto jest odbiorcą danych?

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością OIRP – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Odbiorcami danych osobowych będą również podmioty, którym OIRP ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Jakie przysługują Ci prawa?

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do OIRP z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę można wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Pliki Cookies,

OIRP przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Stronę. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Stroną. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników Strony. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony  nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią OIRP. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na Stronie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Na Stronie okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO – do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze Stroną powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Strona zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony.

Zobacz także