Egzamin radcowski

27 Maja 2024

Osoby, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego w 2024 r., mogą składać wnioski o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 13 czerwca 2024 r. w sekretariacie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14.

Szczegółowa informacja wraz ze wzorami wymaganych dokumentów dostępna w załączeniu. 

link
25 Maja 2024

Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku ze zmianą przepisów oraz informacjami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącymi egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 23 – 26 kwietnia 2024 roku ogłoszenie uchwał o wyniku egzaminu może nastąpić jedynie poprzez podanie ich wyników w siedzibie OIRP w Łodzi przy ul. Tylnej 14 (ogłoszenie uchwał o wyniku egzaminu nie może nastąpić poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej lub umieszczenie ich w extranecie).

Komisja Egzaminacyjna na posiedzeniu w dniu 25 maja 2024 roku podjęła uchwałę o wynikach egzaminu, z treścią których będzie można zapoznać się poczynając od dnia 27 maja br. w siedzibie OIRP w Łodzi od godziny 9.00. Osobom zdającym które nie odbiorą dotyczących ich uchwał, uchwały te zostaną przesłane pocztą.

link
9 Kwietnia 2024

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie radcowskim w dniach 23 – 26 kwietnia 2023 roku.

Osoby przystępujące do egzaminu przed ww. Komisją proszone są o niezwłoczne zapoznanie się z zawiadomienie.

Dodatkowo zamieszczamy mapkę poglądową miejsca, w którym będzie odbywał się egzamin tj. Stadionu Miejskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138.

link
4 Marca 2024

Informujemy, że w dniu 4 marca na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zostały opublikowane wymagania techniczne, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji AZEP 2024, instrukcje obsługi oraz wersje demonstracyjną aplikacji AZEP.

Informacje dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2024-r 

30 Stycznia 2024

Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2024 r. wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 9 marca 2024 r. – przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz  w terminie do dnia 2 kwietnia 2024 r. – przez osoby, które odbyły aplikację radcowską. Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Opłata egzaminacyjna wynosi 3 393,60 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy 60/100)  złote.

Opłata powinna być wniesiona na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim konto nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko zdającego – opłata za egzamin radcowski w 2024 r.  

Poniżej udostępniamy wzory następujących dokumentów:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego dla osób po ukończeniu aplikacji radcowskiej,
  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego dla osób przystępujących z art. 25 ust 2 ustawy o radcach prawnych,
  • kwestionariusz osobowy,
  • informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu radcowskiego,
  • oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu radcowskiego,

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2024 roku: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2024-r

link
Zobacz także