Informacja w sprawie składania wniosków o wpis na listę radców prawnych, po egzaminie radcowskim w 2024 r.

Osoby, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego w 2024 r., mogą składać wnioski o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 13 czerwca 2024 r. w sekretariacie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o wpis na listę (załącznik 1) – podpisany przez kandydata;
 2. kwestionariusz osobowy (załącznik 3),
 3. życiorys – podpisany przez kandydata;
 4. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, tj. opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem, w formie pisemnej lub uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, bez ograniczenia zakresu danych z punktu 13 ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie”. Wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego ,,Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, zatem niezbędne jest dołączenie do wniosku informatycznego nośnika danych, na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formacie danych XML.
 5. oświadczenie kandydata, dotyczące toczących się i zakończonych postępowań karnych lub/i dyscyplinarnych (załącznik 4) – podpisane przez kandydata;
 6. w przypadku aplikantów radcowskich, wobec których prowadzone jest lub było postępowanie karne lub/i dyscyplinarne – również informacja o przedmiocie oraz stanie tego postępowania, wraz z odpisem orzeczenia kończącego to postepowanie, o ile zostało wydane;
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik 5) – podpisane przez kandydata;
 8. dowód wniesienia opłaty w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości 60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2545,20 zł (opłatę należy wnieść na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi: ING BANK ŚLĄSKI 13 1050 1461 1000 0022 5916 6649),
 9. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 poz. 273) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

Osoby wnoszące o wpis na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 499) obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o wpis na listę (załącznik 2) – podpisany przez kandydata;
 2. kwestionariusz osobowy (załącznik 3),
 3. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, tj. opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem, w formie pisemnej lub uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, bez ograniczenia zakresu danych z punktu 13 ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie”. Wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego ,,Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, zatem niezbędne jest dołączenie do wniosku informatycznego nośnika danych, na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formacie danych XML.
 4. oświadczenie kandydata, dotyczące toczących się i zakończonych postępowań karnych lub/i dyscyplinarnych (załącznik 4) – podpisane przez kandydata;
 5. w przypadku osób, wobec których prowadzone jest lub było postępowanie karne lub/i dyscyplinarne – również informacja o przedmiocie oraz stanie tego postępowania, wraz z odpisem orzeczenia kończącego to postepowanie, o ile zostało wydane;
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik 5) – podpisane przez kandydata;
 7. dokument potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej – oryginał lub odpis poświadczony notarialnie;
 8. dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych  w łącznej wysokości 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 4242,00 zł (opłatę należy wnieść na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi: ING BANK ŚLĄSKI 13 1050 1461 1000 0022 5916 6649),
 9. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 poz. 273) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.