Wybory samorządowe 2020

W dniu 12 września 2020r. w Vienna House Andel`s Łódź w Łodzi przy ul. Ogrodowej 17 odbyło się Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi (sprawozdawczo – wyborze), które dokonało wyborów organów i na funkcje XI kadencji 2020 – 2024. Zgromadzenie odbyło się w tradycyjnej formie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

Informacja o składzie osobowym organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi XI kadencji: Zgromadzenia, Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Delegatach na Krajowy Zjazd Radców Prawnych znajduje się na stronie internetowej w zakładce: https://www.oirplodz.pl/o-nas/struktura-oirp/rada-oirp/

Dziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi wybrany został radca prawny Robert Czapnik, delegat na Zgromadzenia OIRP w Łodzi od 2003r., Członek Rady OIRP w Łodzi od 2007r., Przewodniczący Komisji Rady ds. Informacji VII i VIII kadencji (2007 – 2013), Wicedziekan Rady ds. Aplikacji i I Zastępca Dziekana Rady IX i X kadencji (2013 – 2020), Członek Krajowego Zespołu Wizytatorów Krajowej Rady Radców Prawnych IX i X kadencji, nieprzerwanie od 2010r. Delegat OIRP w Łodzi na Krajowe Zjazdy Radców Prawnych. W wyborach na Dziekana Rady, w których był jedynym kandydatem, r.pr. Robert Czapnik otrzymał 109 głosów za przy 7 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących się.

Rzecznikiem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi wybrana została radca prawny Karolina Zytek, która jako jedyna kandydatka na tą funkcję otrzymała 119 głosów za przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. R.pr. Karolina Zytek w latach 2010 – 2020 pełniła funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi.

Członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych wybrany został radca prawny Grzegorz Wyszogrodzki, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi IX i X kadencji, który jako jedyny kandydat na tą funkcję otrzymał 114 głosów na 119 oddanych.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy.


Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się w roku 2020 wyborami do organów samorządu OIRP poniżej zamieszczamy następujące dokumenty:

  • Uchwałę nr 3/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniającej terminy zgłaszania kandydatów na delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi XI kadencji,
  • Uchwałę Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu,
  • Uchwałę Nr 7/2019 Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie dokonania podziału terenu działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na Rejony oraz ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z poszczególnych Rejonów,
  • Uchwałę Nr 1362/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przygotowania wyborów organów i na funkcje XI kadencji,
  • Kartę zgłoszeniową,
  • uchwałę Nr 1510/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 1362/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przygotowania wyborów organów i na funkcje XI kadencji,
  • uchwałę Nr 9/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia list kandydatów na delegatów na Zgromadzenie OIRP w Łodzi XI kadencji wraz z listami kandydatów,

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza OIRP w Łodzi informuje, że karta zgłoszeniowa w wyborach na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi XI kadencji powinna zawierać imię i nazwisko, numer wpisu, adres poczty e-mail osoby zgłaszającej oraz imię i nazwisko, numer wpisu, adres poczty e-mail kandydata.
Wzory kart zgłoszeniowych publikujemy poniżej.
Lista delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi kadencji 2020-2024


Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych przypomina, że termin zgłaszania kandydatów w wyborach organów i na funkcje XI kadencji
na Zgromadzeniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi ustalono do dnia 21 sierpnia 2020 r. do godz. 16.00. Termin zgłoszenia jest zachowany jeżeli wpłynie ono do Okręgowej Komisji Wyborczej przed jego upływem.


Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Uchwała nr 13/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej OIRP w Łodzi z dnia 21 sierpnia 2020 r.
Lista kandydatów na Członka Krajowej Rady Radców Prawnych
Lista kandydatów na Członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi
Lista kandydatów na Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Łodzi
Lista kandydatów na Członków Rady OIRP w Łodzi
Lista kandydatów na Delegatów OIRP w Łodzi na Krajowy Zjazd Radców Prawnych
Lista kandydatów na Dziekana Rady OIRP w Łodzi
Lista kandydatów na Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi


Informacja dla Delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
 
Szanowni Państwo
Delegaci na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi,
 
prezentujemy materiały na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, które odbędzie się w dniu 12 września 2020r. o godz. 11:00 w Vienna House Andel`s Łódź w Łodzi przy ul. Ogrodowej 17:
1) sprawozdanie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z działalności wraz z projektem planu pracy na rok 2020/2021;
2) sprawozdanie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z wykonania budżetu za rok 2019;
3) sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z działalności;
4) sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z działalności,
5) sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z działalności,
6) projekt budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na rok 2020.
 
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z ww. materiałami przed Zgromadzeniem, informując, że z zgodnie z konkluzjami zawartymi w opinii prawnej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych w sprawie posiedzeń zgromadzeń okręgowych izb radców prawnych w 2020r. z dnia 24 sierpnia 2020r. przedmiot obrad Zgromadzenia ze względów bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego ograniczony będzie do niezbędnego minimum – przeprowadzenia wyborów i podjęcia wymaganych prawem uchwał.
 
Z uwagi na obowiązujący stan epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prezentujemy zalecenia sanitarno – epidemiologiczne Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników i przebiegu Zgromadzenia, z uprzejmą prośbą o dokładne zapoznanie się z nimi przed Zgromadzeniem i ich bezwzględne przestrzeganie.
 
Ponadto informuję, że sala obrad Zgromadzenia znajduje się na IV piętrze Vienna House Andel`s Łódź. Ze względów bezpieczeństwa nie będzie dostępna szatnia – odzież wierzchnią należy zabezpieczyć we własnym zakresie, zgodnie z załączonymi zaleceniami.  
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych, którą dysponuje Hotel, proszę o rozważenie skorzystania z innych miejsc parkingowych na terenie kompleksu Manufaktury.
 
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Wyszogrodzki
Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

Pliki do pobrania
Zobacz także