Mediacja - czym jest i kto się nią zajmuje

Mediacja to dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron (jednej, kilku) w konflikcie, w obecności bezstronnej, neutralnej trzeciej osoby (jednej, kilku).

Cechy mediacji:

 • dobrowolność
 • poufność
 • bezstronność
 • neutralność
 • akceptowalność

Zasadnicze  etapy mediacji:

 • Wstęp-otwarcie sesji,
 • Wysłuchanie stron
 • Definiowanie kwestii
 • Wymiana
 • Praca nad rozwiązaniami
 • Negocjowanie i pisanie porozumienia
 • Zamknięcie sesji.

Lista Mediatorów funkcjonujących w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi

 • Wszystkie osoby określone na liście złożyły oświadczenia o poniższej treści:
 1. posiadam obywatelstwo polskie;
 2. korzystam w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
 3. ukończyłam/łem 26 lat;
 4. biegle władam językiem polskim;
 5. nie byłam/byłem  karana/y za przestępstwo umyślne;
 6. posiadam umiejętności likwidowania konfliktów oraz wiedzę, wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego;
 7. daję rękojmię należytego wykonywania obowiązków;
 8. odbyłam/łem szkolenie dla mediatorów;
 9. wykonuję zawód radcy prawnego;
Zobacz także