Kolokwia i egzaminy

16 Marca 2023

W załączeniu prezentujemy harmonogram kolokwiów w roku szkoleniowym 2023 dla I, II i III roku aplikacji radcowskiej.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się. 

link
7 Marca 2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, że pod adresem https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2023-r dostępna jest instrukcja obsługi aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych wraz z wersją demo oraz instrukcją użytkowania.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się.

Nadto, w załączeniu przekazujemy dwa dokumenty z prośbą o ich pilne wypełnienie:

  • informację o wyborze sposobu rozwiazywania zadań oraz
  • oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego
link
5 Lutego 2023

W załączeniu prezentujemy dwie uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych:

  1. uchwała Nr 838/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2023 oraz
  2. uchwała Nr 837/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2023

Uchwały dostępne są również tutaj:

Uchwała Nr 838/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2023

Uchwała Nr 837/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2023

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ich treścią. 

link
5 Lutego 2023

Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2023 r. wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 11 marca 2023 r. – przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w terminie do dnia 4 kwietnia 2023 r. – przez osoby, które odbyły aplikację radcowską. Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Opłata egzaminacyjna wynosi 2 792 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa) złote.

Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko zdającego oraz wskazanie egzaminu (egzamin radcowski w 2023 r.), za jaki  jest dokonywana opłata.

W załączeniu udostępniamy wzory wniosków o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego oraz kwestionariusz osobowy.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2023 roku: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2023-r

link
16 Września 2022

Uwaga!!!

Informujemy, że kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w II terminie zostało przeniesione z 23/24  września na sobotę 1 października (od godz. 9.00).

Zobacz także