Informacja dla osób przystępujących do egzaminu radcowskiego w dniach 18 – 21 maja 2021 r.

Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2021 r. wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 3 kwietnia 2021 r. – przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w terminie do dnia 27 kwietnia 2021 r. – przez osoby, które odbyły aplikację radcowską. Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Opłata egzaminacyjna wynosi 2240 (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści)  złotych.

Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „ imię i nazwisko zdającego – opłata za egzamin radcowski w 2021 r.”.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2021 roku dostępne jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2021-r

Poniżej udostępniamy wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego oraz kwestionariusz osobowy:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego dla osób po ukończeniu aplikacji radcowskiej,
  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego dla osób przystępujących z art. 25,
  • kwestionariusz osobowy,