Egzamin radcowski 2024

30 Stycznia 2024

Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2024 r. wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 9 marca 2024 r. – przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz  w terminie do dnia 2 kwietnia 2024 r. – przez osoby, które odbyły aplikację radcowską. Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Opłata egzaminacyjna wynosi 3 393,60 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy 60/100)  złote.

Opłata powinna być wniesiona na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim konto nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko zdającego – opłata za egzamin radcowski w 2024 r.  

Poniżej udostępniamy wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego oraz kwestionariusz osobowy:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego dla osób po ukończeniu aplikacji radcowskiej. (PDF)
  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego dla osób przystępujących z art. 25 ust 2 ustawy o radcach prawnych (PDF)
  • kwestionariusz osobowy (PDF)

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2024 roku: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2024-r

link
Zobacz także