PocztaForumStrona domowa

Lista Mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Łodzi

Lista Mediatorów ... (PDF)
 


 
 

Dyżury członków Prezydium Rady

Dziekan Rady
Grzegorz Wyszogrodzki
piątek 15:00 – 16:00
 
Wicedziekan Rady
ds. Aplikacji
Robert Czapnik
środa 14:00 – 15:00
 
Wicedziekan Rady
ds. Promocji Zawodu i Integracji Środowiskowej
Aleksandra Grocholska-Jankowska
wtorek 14:30 – 15:30
 
Wicedziekan Rady
ds. Wykonywania Zawodu
Krzysztof Wójcik
wtorek 15:30 – 16:30
 
Skarbnik Rady
Przemysław Zawalski
poniedziałek 15:30 - 16:30
 
Sekretarz Rady
Marek Pilc
czwartek 14:00 – 15:00
 
W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość spotkania z Członkami Prezydium w innych terminach, po uprzednim uzgodnieniu.
 
Kierownik ds szkolenia aplikantów
Grzegorz Rajczak
środa 15:00- 16:00
 
Z-ca Kierownika ds szkolenia aplikantów
Elżbieta Niedźwiedzińska
poniedziałek 15:00 - 16:00
 
Rzecznik Prasowy OIRP
Aleksandra Gożdzik
rzecznik@oirplodz.pl

BIURO OIRP W ŁODZI CZYNNE:
poniedziałek - piątek  9.00 - 16.00

 

 
 

Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Łodzi


ul. Tylna 14
90-324 Łódź

tel. 042-673-41-05
tel./fax 042-674-88-16

e-mail:
oirp@oirplodz.pl
 
Łódź, dnia 22 lipca 2016 r.
 
Oświadczenie Komisji Praw Człowieka
Krajowej Rady Radców Prawnych
 
 
Dramatyczne wydarzenia w Turcji są z uwagą śledzone przez polskich radców prawnych. Z medialnych doniesień wynika, że likwidacja skutków zamachu stanu przeradza się w walkę z przeciwnikami politycznymi obecnych władz, prowadzoną przy pomocy narzędzi sprzecznych z zasadami demokracji i prawami człowieka. Masowe usuwanie sędziów i prokuratorów, bez przeprowadzenia rzetelnego dochodzenia, o czym świadczy szybkość, z jaką podejmowane są decyzje (mniej niż 24 godziny od wydarzeń z 15/16 lipca) budzi uzasadnione obawy. Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych jest tym bardziej zaniepokojona bieżącą sytuacją, że od lat dochodziło w Turcji do naruszania prawa do obrony. Prześladowania adwokatów nie ograniczają się tylko do zastraszania, pozbawiania prawa do wykonywania zawodu czy zatrzymań i aresztowań. Pod koniec ubiegłego roku zastrzelony został Tahir Elçi, Dziekan Rady Adwokackiej w Diyarbakirze, zaangażowany w obronę praw mniejszości kurdyjskiej i apelujący o zakończenie konfliktu między dwoma narodami. Wcześniej był oskarżany o wspieranie terroryzmu, otrzymywał tez pogróżki za swoją działalność na rzecz Kurdów.
więcej ... (PDF)
wzory kart ... (PDF)

Łódź, dnia 15 lipca 2016 r.
 
Informuję, iż zgodnie z treścią uchwały nr 19/X/2016 Rady OIRP w Łodzi, podjętą w dniu 28 czerwca 2016 roku, termin zgłaszania kandydatów na zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi został wyznaczony na dzień 31 sierpnia 2016 roku. W przypadkach niecierpiących zwłoki, na pisemny wniosek Rzecznika dyscyplinarnego, Rada OIRP w Łodzi uprawniona jest do wyboru zastępców przed upływem powyższego terminu, nie wcześniej jednak niż po upływie jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały.

    W myśl § 33 ust. 5 uchwały nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 roku w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych zgłoszeń kandydatów dokonuje się za pośrednictwem Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi. Kandydat na zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego powinien wykonywać zawód radcy prawnego nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w okresie bezpośrednio poprzedzającym termin zgłoszenia jego kandydatury. Do zgłoszenia powinny być załączone: oświadczenia kandydata o spełnieniu warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oraz jego zgoda na kandydowanie.
 
UCHWAŁA NR   19/X/2016 ... (PDF)

Łódź, dnia 13 lipca 2016 r.
 
PIERWSZE POSIEDZENIE OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI

We wtorek 12 lipca 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi kadencji 2016-2020. Funkcję Przewodniczącej Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ponownie powierzono Aleksandrze Chrzanowskiej-Cepa. Wybrano również dwóch Zastępców Przewodniczącej: Ewę Kisielewicz i Aleksandrę Oszczęda-Gaj.

Łódź, dnia 6 lipca 2016 r.
 
 
więcej ... (PDF)
regulamin ... (PDF)

Łódź, dnia 3 lipca 2016 r.
 
PIERWSZE POSIEDZENIA RADY OIRP W ŁODZI ORAZ OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ OIRP W ŁODZI X KADENCJI
 
    We wtorek 28 czerwca 2016r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi kadencji 2016 – 2020 podczas którego wybrano członków Prezydium Rady.
Funkcje Wicedziekanów Rady powierzono: ds. Aplikacji – Robertowi Czapnikowi, ds. Promocji Zawodu i Integracji Środowiskowej – Aleksandrze Grocholskiej – Jankowskiej, ds. Wykonywania Zawodu – Krzysztofowi Wójcikowi. Sekretarzem Rady został Marek Pilc, natomiast Skarbnikiem Rady Przemysław Zawalski. W skład Prezydium Rady, z mocy ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych, wchodzi również Dziekan Rady OIRP w Łodzi Grzegorz Wyszogrodzki.
    Rada OIRP w Łodzi utworzyła następujące Komisje oraz dokonała wyboru ich Przewodniczących: ds. Aplikantów i Aplikacji – Halinę Chrzanowską, ds. Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej – Igora Pasternaka, ds. Integracji Środowiskowej – Przemysława Fiuka, ds. Legislacji – Marka Woźniaka, ds. Ochrony Zawodu – Wojciecha Płóciennika, ds. Socjalnych – Katarzynę Kranik – Saleh, ds. Wizerunku Zawodu i Informacji – Jacka Wawrzynkiewicza, ds. Wpisów na Listę Radców Prawnych – Marka Pilca.
    Ponadto wybrano Przewodniczącą Okręgowego Zespołu Wizytatorów w osobie Jolanty Koper – Belhabiri oraz Zastępcę Przewodniczącej Okręgowego Zespołu Wizytatorów w osobie Joanny Kulpińskiej – Michalak.
    Funkcję Rzecznika Prasowego OIRP w Łodzi powierzono Aleksandrze Goździk.
    Funkcję Rzecznika Kapituły Funduszu Seniora nadal pełni Elżbieta Niedźwiedzińska, a Kierownika Szkolenia Aplikantów i Zastępcy Kierownika Szkolenia Aplikantów – odpowiednio Grzegorz Rajczak i Elżbieta Niedźwiedzińska.
    
W piątek 1 lipca 2016r. odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi kadencji 2016 – 2020. Funkcję Przewodniczącego Komisji ponownie powierzono Włodzimierzowi Wolniakowi. Wybrano również Zastępcę Przewodniczącego Komisji w osobie Małgorzaty Szczygielskiej. Sekretarzem Komisji został ponownie Witold Magin.
 

Łódź, dnia 4 lipca 2016 r.
 
 
Szanowni Państwo,

Prezydium KRRP na posiedzeniu w dniu 30.06 br. podjęło uchwałę w przedmiocie zaopiniowania projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

W konkluzji działając w imieniu KRRP, Prezydium wyraża negatywną opinię o przedłożonych przez Ministra Sprawiedliwości projektach, wskazując, że proponowane zmiany podjęto bez prawidłowej i rzetelnej analizy barier finansowych w realizacji prawa obywateli w dostępie do wymiaru sprawiedliwości.

Barierą taką nie jest poziom opłat i stawek za udzieloną pomoc prawną. Wysokość proponowanych stawek jest natomiast całkowicie nieadekwatna do nakładu pracy poświęconej na świadczenie pomocy prawnej przez radców prawnych.

KRRP proponuje również rozważenie przeprowadzenia szerszej debaty nad ostatecznym kształtem rozporządzeń taryfowych jak i wnikliwej analizy konsekwencji ich zmian.

Uchwała Prezydium została niezwłocznie przekazana Ministrowi Sprawiedliwości. ... (PDF)
 
radca prawny Stefan Mucha
Rzecznik Prasowy KRRP
Łódź, dnia 20 czerwca 2016 r.
 
INFORMACJA
o X Zgromadzeniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
(sprawozdawczo-wyborczym) w dniu 18 czerwca 2016r. w Łodzi
 
        Uprzejmie informujemy Szanownych Państwa, że w dniu 18 czerwca 2016r. w Łodzi odbyło się X Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi (sprawozdawczo – wyborcze). … (PDF)

Szanowni Państwo,

        dziękuję za powierzenie mi po raz drugi zaszczytnej funkcji dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Dziękuję za liczne przejawy sympatii i życzliwości. Gratuluję serdecznie Paniom i Panom Radcom Prawnym, którzy na sobotnim Zgromadzeniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi otrzymali   samorządowe mandaty na  kadencję   2016 – 2020 i dziękuję za tak liczny udział w tym ważnym dla przyszłości  łódzkiej Izby wydarzeniu. Zapraszam    do wspólnej   pracy wszystkich,  którzy pragną   podzielić się swoimi   pomysłami i zaangażowaniem. Wyrażam przekonanie i nadzieję, że nowa kadencja będzie czasem nowych inicjatyw i pomysłów budujących naszą samorządową Wspólnotę i ich konsekwentnej realizacji, a tak potrzebna aktywność oparta będzie zawsze na koleżeńskich relacjach oraz wzajemnym szacunku dla prezentowanych poglądów i poszukiwaniu możliwie najlepszych rozwiązań.
 
                    Z wyrazami szacunku i koleżeńskimi pozdrowieniami
 
                                  Grzegorz Wyszogrodzki                
   
Łódź, dnia 19 czerwca 2016r.

Łódź, dnia 16 czerwca 2016 r.
 
Limitowana oferta LEX dla Radców Prawnych

Szanowni Państwo,
 
Informujemy, że Wydawnictwo Wolters Kluwer SA w porozumieniu z Krajową Izbą Radców Prawnych wprowadziło specjalną ofertę cenową dla Radców Prawnych z małych kancelarii na zakup licencji do Systemu LEX.
 
Oferta obejmuje dostęp do pełnej bazy aktów prawnych i orzecznictwa oraz 4 moduły autorskie (Komentarze, Monografie, Navigatory) z możliwością indywidualnej konfiguracji zawartości w cenie już od 1800 zł za rok.
 
Propozycja dostępna jest dla nowych oraz aktualnych Klientów Systemu LEX z kancelarii 1-,2- i 3-osobowych. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową www.radca.profinfo.pl
 
 

KOMUNIKAT
 
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, iż Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi podpisała umowę o współpracy z Towarzystwem Akcyjnym Telimena SA, w wyniku czego Telimena ufunduje prestiżową nagrodę w postaci togi radcowskiej dla najlepszego aplikanta. Ponadto zobowiązała się do udzielania korzystnych rabatów cenowych przy zakupie tóg (hasło rabatowe OIRP ŁÓDŹ 16).
W aktualnej ofercie Telimeny znajdują się cztery modele tóg w cenach od 298 zł do 748 zł brutto. Istnieje możliwość uzyskania rabatów od 5 do 15% cen.
Ze swej strony rekomendujemy Telimenę jako rzetelnego producenta tóg, których jakość poparta jest certyfikatami ISO 9001 i Oeko-Tex Standard 100.
 
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.togi.telimena.com.
 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Marią Błaszczyńską tel. (42) 630 22 52
 
 

Łódź, dnia  18 maja 2016 r.

 Szanowni Państwo
 Radcowie Prawni

    Uprzejmie zawiadamiam, że Kapituła Funduszu Seniora  przy  Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie organizuje turnus rehabilitacyjny dla osób, spełniających kryteria do ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto osoby zainteresowanej nie może przekroczyć kwoty 3.781, zł ). Ogólnopolski turnus Seniora odbędzie się od 24 września 2016r. do 8 październik 2016r. w Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej „ Lech: w Kołobrzegu, ul. Korzeniowskiego 1, 78-100 Kołobrzeg.
Wnioski o sfinansowanie / dofinansowanie sanatorium,  dostępne są w Biurze OIRP w Łodzi, ul. Tylna 14 oraz na stronie internetowej KIRP pod adresem www.kirp.pl. Wnioski na drukach (WS-1, 0-1) wraz ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, uzasadniającym wyjazd na leczenie  (druk Lek. -1 i Lek. -2 ) należy składać do Kapituły poprzez Rzeczników Funduszu Seniora w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  8 czerwca 2016 r.
Osoby zainteresowane o średnich dochodach netto  na 1 członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym, za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą kwotę w wysokości:
a) do 1000 zł   -  200 zł
b) od 1001 zł do 1500 zł  -  300 zł
c) od 1501 zł do 2000 zł   -  400 zł
d) powyżej 2001 zł            - 500 zł

- pozostałą należność pokryje Kapituła Funduszu Seniora przesyłając dofinansowanie bezpośrednio do sanatorium.
Uprzejmie informuję, że dla Seniorów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi Kapituła Funduszu Seniora w Warszawie przyznała dwa miejsca.
 
wnioski ... (PDF)
                                
                            Rzecznik Kapituły Funduszu Seniora  
                            OIRP w Łodzi  Elżbieta Niedźwiedzińska

Dodano 9 lutego 2016 roku
 
INFORMACJA
O PLANOWANYCH KONTROLACH W KANCELARIACH
Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
    
    Informujemy Szanownych Państwa, iż na rok 2016 zostały zaplanowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontrole sektorowe m.in. w kategorii podmiotów: Kancelarie prawne, w zakresie obejmującym w szczególności zabezpieczenie danych osobowych klientów oraz przetwarzanie danych osobowych na mocy powierzenia lub outsourcingu.
 
Źródło informacji: www.giodo.gov.pl

Dodano 9 lutego 2016 roku
 
WZÓR DOKUMENTACJI
DOTYCZĄCEJ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
DLA KANCELARII RADCÓW PRAWNYCH
OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI
 
   Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi dysponuje w wersji elektronicznej wzorami polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym, jako dokumentami wymaganymi przez przepisy ustawy z dnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, z miejscami na ich uzupełnienie o informacje indywidualizujące te dokumenty pod kątem ich wprowadzenia w kancelariach radców prawnych - członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.
 
   Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi wskazuje, iż przysługują jej prawa autorskie majątkowe dotyczące wskazanej dokumentacji, przygotowanej przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w zakresie niezbędnym do udzielania licencji na rzecz radców prawnych - członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.
 
   Licencja, o której mowa powyżej udzielana jest radcom prawnym - członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi wyłącznie do wykorzystania we własnej kancelarii celem wdrożenia wraz prawem do dostosowania dokumentacji, jej uzupełnienia lub dokonania odpowiedniej do osiągnięcia celu modyfikacji.
 
Dokumentacja dostępna jest w dwóch plikach:
1) pliku zawierającym dokumentację dla kancelarii radców prawnych, którzy zdecydowali się albo zdecydują się na powołanie administratora bezpieczeństwa informacji,
2)  pliku zawierającym dokumentację dla kancelarii radców prawnych, które nie mają w swoich strukturach administratora bezpieczeństwa informacji.
 
   Radców prawnych – członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zainteresowanych otrzymaniem wzorcowej dokumentacji, o której mowa wyżej, uprzejmie prosimy o składanie zamówienia na adres: ewelinaurbanska@oirp.home.pl wraz ze wskazaniem zamawianego pliku. Poprzez zamówienie dokumentacji, radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zobowiązuje się do przestrzegania wyżej określonych warunków korzystania z dokumentacji.

Dodano 28 stycznia 2016 roku
Szanowni Państwo
Radcowie Prawni
 
     Uprzejmie zawiadamiam, że Kapituła Funduszu Seniora  przy  Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie organizuje turnus rehabilitacyjny dla osób, spełniających kryteria do ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto osoby zainteresowanej nie może przekroczyć kwoty 3.781, zł ). Turnus Seniora odbędzie się od 5 sierpnia 2016 r. do 19 sierpnia 2016r., w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Lwigród”  w Krynicy - Zdroju, 33-383 Krynica-Zdrój,  ul. Nitribitta 6.
więcej ... (PDF)


Dodano 9 grudnia 2015
  
K O M U N I K A T
                                                                                
Kapituły Funduszu Seniora  Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2016 r.
 
więcej ... (PDF)
 
 
 
 

© 2007-2011
BIP
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14, tel. 042-673-41-05, tel./fax 042-674-88-16