Współpraca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 kwietnia 2021 r. pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych w Łodzi i Wydziałem Prawem i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zostało zawarte porozumienie o współpracy na mocy którego Izba i Uniwersytet deklarują kontynuację i rozwijanie następujących ogólnych form współpracy w celu podnoszenie poziomu merytorycznego procesu kształcenia prawników na każdym jego etapie oraz kształtowania etycznych postaw w kształceniu, przygotowaniu do wykonywania i wykonywaniu zawodów prawniczych. Współpraca będzie obejmować między innymi:

  • udział OIRP w Łodzi w tworzeniu i rozwijaniu programów studiów prowadzonych na WPiA UŁ w ramach funkcjonującej przy Wydziale Rady Pracodawców;
  • wspólne przedsięwzięcia mające na celu przedstawienie praktycznych i etycznych aspektów pracy radcy prawnego studentom WPiA UŁ;
  • wspólne przedsięwzięcia związane z działaniem na WPiA UŁ kół naukowych;
  • wspólną organizację praktyk dla studentów WPiA UŁ;
  • współdziałanie w zakresie organizacji konferencji naukowych, seminariów naukowych, szkoleń oraz ekspertyz w tym w szczególności w ramach realizowanego przez WPiA UŁ Centrum Wiedzy Eksperckiej;
  • promowanie ustalonych powyżej form współpracy wśród członków OIRP w Łodzi oraz wspólnoty akademickiej WPiA jak również w odniesieniu do zainteresowanych podmiotów trzecich.

W załączeniu przedstawiamy:

  • informacje o działalności Centrum Wiedzy Eksperckiej WPiA UŁ;
  • informacje o możliwości zlecenia wykonania ekspertyzy przez Centrum Wiedzy Eksperckiej WPiA UŁ;
  • zaproszenie na szkolenia dedykowane Radcom Prawnym OIRP w Łodzi, które odbędą się w maju 2021 r.;
  • zaproszenie na Konferencję pt.: „Eksperymenty medyczne - nowe przepisy, nowe problemy", która odbędzie się w dniu 19 maja 2021r.

Za udział w szkoleniach i konferencjach dedykowanych Radcom Prawnym OIRP w Łodzi przyznawane będą punkty szkoleniowe.

O podejmowanych kolejnych inicjatywach będziemy Państwa na bieżąco informować w dedykowanej zakładce na stronie internetowej OIRP w Łodzi.