ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych

 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1240 i Nr 163, poz. 1361) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie ustala regulamin przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo na listę radców prawnych.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 1) odrębnych przepisach – rozumie się przez to przepisy ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wydanymi w celu ich wykonania;

 2) teście poprawkowym – rozumie się przez to test umiejętności składany przez kandydata po raz drugi na warunkach określonych w art. 30 ust. 2 ustawy;

 3) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2

Przepisy wspólne dla części ustnej i części pisemnej testu umiejętności

§ 2. Test umiejętności przeprowadza się po złożeniu przez kandydata wniosku o wpis na listę adwokatów albo na listę radców prawnych, odpowiednio do okręgowej rady adwokackiej albo do rady okręgowej izby radców prawnych, zwanych dalej „właściwą radą”, w zależności od tego w okręgu której zamierza ten wpis uzyskać.

§ 3. 1. Test umiejętności dla kandydatów, którzy ubiegają się o wpis na listę adwokatów albo na listę radców prawnych przeprowadzają komisje, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, kompetentne dla obszaru działania właściwej rady, do której złożono wniosek o wpis, zwane dalej „komisjami”.

2. Skład oraz sposób działania komisji określają odrębne przepisy. Zmiana składu komisji w trakcie przeprowadzania testu umiejętności jest niedopuszczalna.

3. Właściwa rada zapewnia obsługę administracyjną i techniczną działalności komisji związaną z przeprowadzaniem testu umiejętności. Sposób zorganizowania obsługi administracyjnej i technicznej komisji oraz pokrywania kosztów tej obsługi określają odrębne przepisy.

§ 4. 1. Testy umiejętności są przeprowadzane przynajmniej w czterech terminach w roku kalendarzowym.

2. Terminy testów ustala komisja, uwzględniając wymagania określone w art. 23 ust. 3 ustawy. O ustalonych terminach na kolejny rok kalendarzowy komisja powiadamia właściwą radę najpóźniej do dnia 30 września poprzedniego roku.

3. Komisja ogłasza terminy testów umiejętności na kolejny rok kalendarzowy przez podawanie do publicznej wiadomości w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), najpóźniej do dnia 31 października poprzedniego roku.

4. W przypadku zaistnienia zdarzenia losowego uniemożliwiającego przeprowadzenie testu umiejętności przez komisję w jednym z terminów, o których mowa w ust. 1, komisja ta wyznacza dodatkowy termin testu biorąc pod uwagę ograniczenie wynikające z art. 23 ust. 3 ustawy. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Właściwa rada w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wpis na listę adwokatów albo na listę radców prawnych, spełniającego wymagania określone w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy, powiadamia kandydata przesyłką poleconą o najbliższym terminie przeprowadzenia testu umiejętności, przypadającym po dacie złożenia wniosku o wpis.

6. Wraz z powiadomieniem, o którym mowa w ust. 5, właściwa rada doręcza kandydatowi listę przedmiotów objętych częścią pisemną i częścią ustną testu umiejętności oraz wykaz aktów prawnych objętych tymi przedmiotami.

7. O wskazaniu kandydatowi terminu przeprowadzenia testu umiejętności właściwa rada powiadamia przesyłką poleconą przewodniczącego komisji oraz odpowiednio Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych – nie później niż na 30 dni przed ustaloną datą przeprowadzenia części pisemnej testu umiejętności.

8. Nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia części pisemnej testu umiejętności kandydat zawiadamia przesyłką poleconą właściwą radę o wybranych przez siebie przedmiotach z zakresu prawa objętych testem umiejętności, zgodnie z art. 28 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy.

9. Nieprzystąpienie przez kandydata w wyznaczonym terminie do testu umiejętności bez usprawiedliwienia uznaje się za odstąpienie kandydata od tego testu umiejętności.

§ 5. 1. Komisja przygotowuje tematy zagadnień opracowywanych w części pisemnej oraz zestawy pytań do części ustnej testu umiejętności.

2. Właściwa rada może zgłaszać komisji, za pośrednictwem jej przewodniczącego, propozycje tematów i pytań.

3. Przewodniczący komisji zapewnia zachowanie poufności opracowania i przechowywania tematów i pytań egzaminacyjnych.

Rozdział 3 

Część pisemna testu umiejętności

§ 6. 1. Część pisemną testu umiejętności przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach gwarantujących kandydatowi samodzielność pracy i prawidłowy przebieg testu.

2. Część pisemna testu umiejętności jest przeprowadzana przy obecności przynajmniej 2 członków komisji.

3. Przed przystąpieniem do testu umiejętności kandydat okazuje komisji dokument stwierdzający jego tożsamość.

4. Część pisemna testu umiejętności polega na opracowaniu przez kandydata tematu obejmującego zagadnienie prawne z danego przedmiotu, na podstawie akt sądowych lub opisanego stanu faktycznego sprawy. Opracowanie tematu może polegać na sporządzeniu pisma procesowego, opinii prawnej, umowy, decyzji administracyjnej lub rozstrzygnięciu problemu prawnego.

5. Część pisemna testu umiejętności trwa 2 dni następujące po sobie. W pierwszym dniu kandydat opracowuje temat z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, a dnia następnego temat z drugiego przedmiotu, wybranego przez siebie spośród następujących przedmiotów:

 1) prawa konstytucyjnego i prawa europejskiego oraz zagadnień praw człowieka i podstawowych wolności obywatelskich oraz ustroju organów ochrony prawnej;

 2) prawa karnego materialnego i procesowego;

 3) prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

 4) prawa gospodarczego i podstaw prawa podatkowego;

 5) prawa spółek handlowych oraz prawa upadłościowego i naprawczego;

 6) prawa administracyjnego materialnego i procesowego.

6. W części pisemnej testu umiejętności kandydat może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz zbiorów orzecznictwa sądowego, dostępnych w sali egzaminacyjnej. Kandydat nie może posiadać przy sobie urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.

7. Podczas przeprowadzania testu umiejętności kandydat nie może opuszczać sali bez uzasadnionej przyczyny i bez zgody komisji. Na czas nieobecności kandydat pozostawia materiały objęte testem umiejętności u członka komisji. Członek komisji odnotowuje w protokole godzinę opuszczenia sali i powrotu kandydata.

8. Czas sporządzania pracy pisemnej z jednego przedmiotu nie może przekroczyć 5 godzin każdego dnia.

9. Komisja może wykluczyć kandydata z testu umiejętności, jeśli podczas jego trwania korzystał z cudzej pomocy, posługiwał się materiałami pomocniczymi innymi niż określone w ust. 6, pomagał innym kandydatom lub w inny sposób zakłócał przebieg testu. Wykluczenie z części pisemnej testu umiejętności jest jednoznaczne z uznaniem testu za niezdany.

§ 7. 1. Ocena z każdego przedmiotu z części pisemnej testu umiejętności jest dokonywana przy zastosowaniu skali od 0 do 30 punktów.

2. Oceny tematów opracowanych przez kandydata w części pisemnej testu umiejętności dokonują niezależnie od siebie dwaj członkowie komisji wyznaczeni przez przewodniczącego. Oceny są pisemnie umotywowane i przekazane przewodniczącemu komisji. Ocenę z danego przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna ocen przyznanych z tego samego przedmiotu przez obu członków komisji.

3. Pozytywną ocenę z danego przedmiotu otrzymuje kandydat, który uzyskał co najmniej 20 punktów.

4. Wyniki części pisemnej testu umiejętności ogłasza się w siedzibie właściwej rady, nie później niż na 7 dni przed terminem części ustnej testu.

Rozdział 4 

Część ustna testu umiejętności

§ 8. 1. Części ustnej testu umiejętności nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez kandydata 2 ocen negatywnych w części pisemnej testu umiejętności.

2. Przerwa pomiędzy częścią pisemną a częścią ustną testu umiejętności nie może trwać dłużej niż 21 dni.

3. Część ustną testu umiejętności przeprowadza się w obecności przynajmniej 3 członków komisji.

4. Część ustna testu umiejętności obejmuje udzielenie odpowiedzi na 3 wybrane przez siebie losowo zestawy składające się z 6 pytań każdy. W skład pierwszego zestawu wchodzą pytania z zakresu jednego wybranego przez kandydata przedmiotu spośród wymienionych w § 6 ust. 5, w skład drugiego zestawu – z zakresu drugiego przedmiotu wybranego przez kandydata spośród wymienionych w § 6 ust. 5, a w skład trzeciego zestawu – z zakresu zasad organizacji i trybu działania samorządu zawodowego oraz zasad etyki zawodowej i warunków wykonywania zawodu odpowiednio adwokata albo radcy prawnego. Kandydat może wybrać tylko te przedmioty, z których nie opracowywał tematu w części pisemnej testu.

5. Czas przygotowania się do udzielenia odpowiedzi na jeden zestaw pytań wynosi 30 minut.

6. W trakcie części ustnej testu umiejętności kandydat może posługiwać się tekstami aktów prawnych za zgodą członków komisji. Kandydat nie może posiadać przy sobie urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.

7. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatowi pytania uzupełniające z przedmiotów objętych częścią ustną testu umiejętności.

§ 9. 1. Odpowiedzi zdającego na poszczególne pytania są oceniane oddzielnie przez każdego z członków właściwej komisji przy zastosowaniu skali od 0 do 4 punktów. Członkowie właściwej komisji przekazują niezwłocznie przewodniczącemu komisji pisemnie sporządzone i umotywowane oceny odpowiedzi na każde z pytań. Liczba punktów, które otrzymuje zdający, jest sumą średnich ocen wystawionych przez członków komisji za poszczególne pytania.

2. Pozytywną ocenę z przedmiotu otrzymuje kandydat, który uzyskał co najmniej 16 punktów z odpowiedzi na zestaw pytań.

§ 10. 1. Z przebiegu testu umiejętności sporządza się niezwłocznie protokół, który podpisują członkowie komisji uczestniczący w teście. Członkowie komisji mogą zgłaszać uwagi do protokołu.

2. Do protokołu dołącza się tematy i opracowania sporządzone w części pisemnej testu umiejętności oraz wylosowane zestawy pytań do części ustnej, a także pisemnie sporządzone oceny ze wszystkich przedmiotów objętych testem. W protokole mogą być zawarte dodatkowe uwagi i spostrzeżenia komisji.

3. Przewodniczący komisji przesyła protokół odpowiednio Naczelnej Radzie Adwokackiej albo Krajowej Radzie Radców Prawnych, w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia.

Rozdział 5 

Wynik testu umiejętności

§ 11. 1. Pozytywny wynik z testu umiejętności otrzymuje kandydat, który uzyskał łącznie za część pisemną i ustną testu co najmniej 88 punktów, z zastrzeżeniem warunku określonego w art. 29 ustawy.

2. Komisja ustala wynik testu umiejętności w drodze uchwały i ogłasza bezpośrednio po przeprowadzeniu narady kończącej część ustną testu.

3. Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych prowadzą listy osób, które złożyły test umiejętności z wynikiem negatywnym. Właściwe rady zawiadamiają odpowiednio Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych o przeprowadzeniu testu i o jego wyniku, a przed przeprowadzeniem testu zasięgają informacji, czy kandydat nie złożył już testu umiejętności z wynikiem negatywnym.

4. Uchwała komisji o pozytywnym wyniku testu umiejętności stanowi podstawę do podjęcia uchwały o wpisie odpowiednio na listę adwokatów albo na listę radców prawnych.

§ 12. 1. W razie negatywnego wyniku testu umiejętności, test powtarza się w jednym z terminów ustalonych zgodnie z § 4 ust. 1, przy uwzględnieniu ograniczenia wynikającego z art. 30 ust. 2 ustawy. W takim przypadku kandydatowi ubiegającemu się o przeprowadzenie powtórzonego testu umiejętności, udostępnia się, na jego wniosek, kopię protokołu z przebiegu testu umiejętności złożonego przez niego z wynikiem negatywnym.

2. Do powtórzonego testu umiejętności stosuje się odpowiednio przepisy § 3, § 4 ust. 4 i 6 i § 5-11.

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 13. Terminy przeprowadzania testów umiejętności w roku 2006 właściwe komisje ustalają w ciągu 10 dni od dnia ich powołania, a właściwe rady ogłaszają w terminie 7 dni od dnia ich ustalenia.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.