IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Nietypowe stosunki zatrudnienia" nt. „W poszukiwaniu prawnego modelu ochrony pracy na własny rachunek w Polsce”

Szanowni Państwo,  

w imieniu Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studenckiego Forum Naukowego Nietypowych Stosunków Zatrudnienia serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Nietypowe stosunki zatrudnienia nt. W poszukiwaniu prawnego modelu ochrony pracy na własny rachunek w Polsce. Konferencja jest bezpłatna.

Termin: 8-9 grudnia 2021 r. (środa-czwartek) 

Miejsce: Łódź, Konferencja ON-LINE, platforma ZOOM 

Link do formularza zgłoszenia: https://forms.office.com/r/z4CjkniRM4 

Link do strony Konferencji: https://www.wpia.uni.lodz.pl/centrum-nietypowych-stosunkow-zatrudnienia/iv-ogolnopolska-konferencja-naukowa-z-cyklu-nietypowe-stosunki-zatrudnienia-nt-w-poszukiwaniu-prawnego-modelu-ochrony-pracy-na-wlasny-rachunek-w-polsce.html?preview=1 

Cel i zakres przedmiotowy: 

Celem konferencji jest dyskusja w gronie naukowców i praktyków nad prawnym modelem ochrony pracy na własny rachunek w Polsce. Od początku lat 90. obserwujemy dynamiczny rozwój nietypowych form świadczenia pracy, w tym także pracy na własny rachunek. Według raportu BAEL w Polsce w I kwartale 2020 r. z około 16,4 mln pracobiorców aż 2,33 mln osób (ponad 14% ogółu pracujących) realizowało swoją aktywność za zasadach samozatrudnienia. Upowszechnienie się pracy na własny rachunek, w ramach której osoby działające zarobkowo bardzo często funkcjonują w warunkach zbliżonych do sytuacji pracowników wymusiło ekspansję ochronnego prawa pracy na tę kategorię wykonawców, gwarantując im uprawnienia do tej pory zastrzeżone wyłącznie dla stosunku pracy. Dotyczy to choćby ochrony w zakresie BHP, rodzicielstwa, równego traktowania i niedyskryminacji, wynagrodzenia za pracę, a także zrzeszania się w związkach zawodowych. Tendencja ta jest zgodna zarówno ze standardami prawa międzynarodowego i unijnego, w ramach których ustawodawca wprowadzając regulacje ochronne obejmuje nimi wszystkich ludzi pracy, posługując się terminem „pracownik” w szerokim ujęciu (workers lub travailleurs), jak i z normami Konstytucji RP, które szeroko określają gwarancje ochronne. Nadszedł właściwy czas, aby zastanowić się nad optymalnym prawnym modelem ochrony pracy na własny rachunek w Polsce. Obecne rozwiązania w tym zakresie pozostawiają wiele do życzenia. Są przypadkowe i chaotyczne, pozbawione kompleksowego i spójnego podejścia ustawodawcy. De lege lata nie ma na gruncie naszego prawa definicji pracy na własny rachunek, niejasny jest także zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony osób samozatrudnionych. Wątpliwości budzą również kryteria stosowania przepisów ochronnych. Te wszystkie zagadnienia będą przedmiotem zainteresowania uczestników konferencji. Należy również pamiętać o tym, że dyskusja nad prawnym modelem ochrony pracy na własny rachunek w Polsce wpisuje się w nurt szerszych rozważań nad przyszłością prawa pracy, gdzie pojawiają się głosy o potrzebie stworzenia prawa zatrudnienia obejmującego swym zakresem regulacji każdy rodzaj pracy, w tym także pracę na własny rachunek. Konferencja jest elementem promocji grantu naukowego realizowanego pod kierunkiem prof. UŁ Tomasza Duraja w ramach projektu finansowanego ze środków NCN na temat: „W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawnoporównawcza” Numer projektu: 2018/29/B/HS5/02534. 

Adresaci konferencji: 

Konferencja kierowana jest do: środowiska naukowego i akademickiego; jednoosobowych przedsiębiorców; podmiotów korzystających z pracy osób samozatrudnionych; przedstawicieli partnerów społecznych (związków zawodowych i organizacji pracodawców), przedstawicieli sądów i administracji publicznej (w tym pracowników ZUS i PIP), a także adwokatów i radców prawnych zajmujących się w praktyce stosowaniem przepisów prawa pracy; słuchaczy studiów podyplomowych; studentów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą problematyką.