Informacja w sprawie składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim w 2023 r.

Osoby, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego w 2023 r., mogą składać wnioski o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 7 czerwca 2023 r. w sekretariacie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są dołączyć do wniosku (załącznik 1) następujące dokumenty:

 1. 2 zdjęcia formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło,
 2. kartę ewidencyjną (załącznik 3),
 3. wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,
 4. oświadczenie o postępowaniach karnych i dyscyplinarnych, zakończonych lub będących w toku (załącznik 4),
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności
  do czynności prawnych (załącznik 5),
 6. życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej (dopuszczalne CV) – podpisany,
 7. dowód wniesienia opłaty w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości 60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2094,00 zł (opłatę należy wnieść na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi: ING BANK ŚLĄSKI 13 1050 1461 1000 0022 5916 6649),
 8. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. 2020 poz. 306) albo informację, o której mowa w art. 7 tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

Osoby wnoszące o wpis na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1166 z późn. zm.) obowiązane są dołączyć do wniosku (załącznik 2) następujące dokumenty:

 1. 2 zdjęcia formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło,
 2. kartę ewidencyjną (załącznik 3),
 3. wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,
 4. oświadczenie o postępowaniach karnych i dyscyplinarnych, zakończonych lub będących w toku (załącznik 4),
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik 5),
 6. oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych,
 7. dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 3490,00 zł (opłatę należy wnieść na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi: ING BANK ŚLĄSKI 13 1050 1461 1000 0022 5916 6649),
 8. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. 2020 poz. 306) albo informację, o której mowa w art. 7 tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.