Informacja dotycząca wpisu na listę aplikantów radcowskich

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Osoby, które zamierzają rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2022 r., winny doręczyć do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi wniosek o wpis na listę aplikantów wraz z załącznikami najpóźniej do dnia 22 października 2021 r. (piątek).

Do wniosku (załącznik nr 1) o wpis na listę aplikantów radcowskich należy dołączyć:

  1. oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,
  3. oświadczenia o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik nr 2),
  4. dowód uiszczenia opłaty związanej z wpisem na listę aplikantów radcowskich w kwocie 280 zł; opłatę tę należy uiścić przelewem na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi nr 13 1050 1461 1000 0022 5916 6649.

Osoby, które zdawały egzamin wstępny na aplikację radcowską w roku 2019 i 2020 proszone są o złożenie aktualnego kwestionariusza osobowego (załącznik nr 3) i życiorysu.

Ponadto przypominamy o obowiązku zapoznania się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla Aplikantów radcowskich (załącznik nr 4).

Osoby, które nie będą ubiegały się o wpis na listę aplikantów w tym roku, proszone są o złożenie pisemnej informacji w tym zakresie do dnia 22 października 2021 r.