Informacja dla osób przystępujących do egzaminu radcowskiego w dniach 25 – 28 kwietnia 2023 r.

Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2023 r. wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 11 marca 2023 r. – przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w terminie do dnia 4 kwietnia 2023 r. – przez osoby, które odbyły aplikację radcowską. Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Opłata egzaminacyjna wynosi 2 792 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa) złote.

Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko zdającego oraz wskazanie egzaminu (egzamin radcowski w 2023 r.), za jaki  jest dokonywana opłata.

W załączeniu udostępniamy wzory wniosków o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego oraz kwestionariusz osobowy.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2023 roku: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2023-r