WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWSKICH - INFORMACJA

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Osoby, które zamierzają rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2017 r., winny złożyć do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi wniosek o wpis na listę aplikantów najpóźniej do dnia 21 października 2016 r. Posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, podczas którego rozpatrywane będą wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich, odbędzie się w dniu 24 października 2016 r.

Do wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich należy dołączyć:

  1. oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli nie był złożony przy wniosku o dopuszczenie
    do egzaminu wstępnego),
  2. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą
    nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,
  3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. dowód uiszczenia opłaty związanej z wpisem na listę aplikantów radcowskich kwocie 185 zł; opłatę tę należy uiścić przelewem na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi nr 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485.

Osoby, które zdawały egzamin wstępny na aplikację radcowską w roku 2014 i 2015 proszone są o złożenie aktualnego kwestionariusza osobowego i życiorysu.

Osoby, które nie będą ubiegały się o wpis na listę aplikantów w tym roku, proszone są o złożenie pisemnej informacji w tym zakresie.

 

                                                                                               Dziekan Rady
                                                                                              OIRP w Łodzi
                                                                                              Grzegorz Wyszogrodzki