Właściwość Naczelnika Urzędu Skarbowego - sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa z ustawy o rachunkowości

Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2023 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania ( Dz. U. Nr 2281 z 2022 r), na obszarze województwa łódzkiego właściwym do prowadzenia postępowań przygotowawczych i występowania w postępowaniach przed sądem w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859 i 1301) oraz w sprawach o przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) w zakresie, w jakim do prowadzenia tych postępowań lub występowania przed sądem w tych sprawach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 325d ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375 i 1855) wyznaczony został Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączonym piśmie

Prosimy o szczegółowe zapoznanie.  

Pliki do pobrania