Warunki ubezpieczenia OC - aktualizacja 2022

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z Umową Generalną zawartą pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. (aktualnie UNIQA TU SA) w dniu 11 grudnia 2019 roku, dotyczącą okresu od 2020 do 2022 roku, ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód. Minimalna suma gwarancyjna wynosi 110 000 EUR na zdarzenie. W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów, w tym ubezpieczenie uzupełniające z sumą gwarancyjną w wysokości 300 000 EUR. Sumy gwarancyjne zostają przeliczone na PLN wg kursu EUR ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roku, jakiego ubezpieczenie dotyczy, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

W celu otrzymania certyfikatów na 2021 roku, warunków aktualnej Umowy Generalnej, w tym oferty ubezpieczeń dobrowolnych a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych poprosimy o zgłaszanie się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.: e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod tel.: 601 319 614.  

Ewentualne szkody, które będą likwidowane w ramach zawartej Umowy Generalnej, powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. do Pani Agnieszki Skrzypczak: e-mail: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 663 366 113. Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej, obowiązującej do dnia 31 grudnia 2019 roku, powinny być nadal zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa – Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-mail: ocprof@pzu.pl. W przypadku spraw problematycznych oraz niejednoznacznych, z której polisy należy skorzystać, zapraszamy do kontaktu z Panią Agnieszką Skrzypczak.

W ramach Umowy Generalnej, obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz zgłoszony do ubezpieczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych za którego została odprowadzona składka. Składka ubezpieczeniowa pozostaje na niezmienionym poziomie w wysokości 228 zł rocznie (19 zł miesięcznie).

W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów oraz limitów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą, którą uzyskają Państwo pod numerem telefonu 601 319 614 bądź pod adresem e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com

Pomimo, iż Umowa Generalna skierowana jest głównie do radców prawnych, to posiada także rozwiązania umożliwiające zawarcie polisy kancelariom prawnym, w których zawód wykonują poza radcami prawnymi, także adwokaci, rzecznicy patentowi czy doradcy podatkowi.

Ponadto informujemy o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie :

  1. ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
  2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych,
  3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
  4. ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, wraz z klauzulą MDR ,
  5. ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia na wyższe sumy gwarancyjne niż dostępna w ramach Umowy Generalnej,
  6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
  7. ubezpieczenie mienia kancelarii.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych radców prawnych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (dalej „Rozporządzenie”) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14, 90-324 Łódź; tel.: 042 673-41-05; e-mail: oirp@oirplodz.pl; (dalej: „OIRP”),
2) administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: dane.osobowe@oirplodz.pl;
3) cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 
  • art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia, tj. w związku z wykonywaniem przez OIRP zadań realizowanych w interesie publicznym, t.j. w ramach zapewnienia warunków wykonywania ustawowych zadań radców prawnych oraz prowadzenia nadzoru nad właściwym wykonywaniem zawodu, zgodnie z art. 41 pkt 1) oraz 52 ust. 3 pkt 3) z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (dalej: „urp”), oraz w celu zapewnienia członkom samorządu realizacji obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 227 urp;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
4) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie skutkuje odmową wpisu na listę radców prawnych;
5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń.
6) dane osobowe zostaną udostępnione do Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Ministerstwa Sprawiedliwości, a także do sądów powszechnych i sądów administracyjnych,
7) w związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia dla radców prawnych, odbiorcami danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru wpisu na listę radców prawnych, numeru PESEL oraz adresu do korespondencji są:
        a) działający jako odrębny administrator: AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa;
       b) działający jako podmiot przetwarzający: Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 34A, 02-672 Warszawa.
W związku z korzystaniem z usług dostawców mających swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), dane osobowe mogą być przetwarzane również w niezbędnym zakresie poza EOG. Takie przekazanie danych odbywa się wyłącznie z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym, zgodnie z art. 46 Rozporządzenia,
8) ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy OIRP, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług i poleceń OIRP na podstawie umów,
9) lista radców prawnych obejmująca imię i nazwisko oraz numer wpisu na listę radców prawnych jest udostępniana na stronie internetowej OIRP (https://www.oirplodz.pl/),
10) każdemu przysługują następujące prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawa te są ograniczone w zakresie określonym w przepisach prawa, w tym art. 15-22 Rozporządzenia. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z OIRP w Łodzi, korzystając z danych teleadresowych, wskazanych w pkt. 1.
11) osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.