V edycja konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

Szanowni Państwo,

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę magisterską  z zakresu prawa sądowego. Celem Konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie prawa sądowego oraz uczczenie pamięci Stanisława Bukowieckiego.

Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 31 maja 2019 roku i nie później niż 31 sierpnia 2021 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.

Prace powinny dotyczyć dziedzin prawa mających zastosowanie w działalności sądów i trybunałów, pozostających równocześnie w związku z przedmiotem działalności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa administracyjnego materialnego i procesowego, prawa konstytucyjnego oraz międzynarodowego.

Prace mogą być zgłaszane przez autorów, a także przez promotorów, przedstawicieli władz uczelni bądź jednostek naukowych za zgodą autora.

Zgłoszenie pracy należy wysłać na adres Prokuratorii Generalnej do 31 sierpnia 2021 r.

Zwycięzcom Kapituła konkursu przyzna nagrody pieniężne. Nagrodę mogą stanowić także płatne praktyki. Kapituła ma prawo przyznać również wyróżnienia.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w ogłoszeniu pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/prokuratoria/v-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego