UCHWAŁA NR 713/IV/99 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH Z DNIA 26 MARCA 1999 R. W SPRAWIE USTALENIA TREŚCI I FORMY TABLIC INFORMACYJNYCH O WYKONYWANIU ZAWODU RADCY PRAWNEGO

UCHWAŁA NR 713/IV/99

Krajowej Rady Radców Prawnych

z dnia 26 marca 1999 r.

w sprawie ustalenia treści i formy tablic informacyjnych o wykonywaniu zawodu radcy prawnego

Na podstawie art. 8 i 60 pkt 3 w związku z art. 52 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982  r. o radcach prawnych /tekst jednolity Dz.U. Nr 19 poz.145 z późn. zm./ oraz art. 33 i 34 Zasad Etyki Radcy Prawnego –  Krajowa Rada Radców Prawnych

uchwala co następuje:

§ 1

1. Radca prawny oznacza siedzibę swojej działalności tablicą zawierającą napis:
– Kancelaria Radcy Prawnego
– Kancelaria Radców Prawnych
– Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata
– Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokatów
– Kancelaria Radców Prawnych i Adwokata
– Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
z możliwością umieszczenia imion i nazwisk i ewentualnie tytułu i stopni naukowych w zakresie nauk prawnych, tytułu zawodowego oraz określenie formy prawnej działalności: spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa.
2. Tablica może zawierać również nazwę własną kancelarii.

§ 2

1. Tablice informacyjne wymienione w § 1 niniejszej uchwały powinny mieć wymiary nie większe niż 70 cm (podstawa) i 40 cm (wysokość). 
2. Zaleca się, aby treść tablic była wykonana na niebieskim tle białymi literami

§ 3

1. Tablice, o których mowa należy umieszczać na zewnątrz budynku. Tablica nie może zawierać elementów ozdobnych.
2. Tablice, o których mowa w uchwale mogą być oświetlane dla celów zapewnienia ich widoczności.

§ 4

Tablica winna być w całości w języku polskim; dopuszczalne jest również zamieszczenie tego samego tekstu w języku obcym.

§ 5

Zobowiązuje się radców prawnych, którzy działalność zawodową obwieszczają na tablicach innych niż określone wyżej do dostosowania tablic informacyjnych do zasad podanych w niniejszej uchwale w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały.