UCHWAŁA NR 29/VII/2007 RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z DNIA 3 LIPCA 2007 R.

Rada OIRP w Łodzi w składzie: Dziekan – Czesława Kołuda, Wicedziekan – Andrzej Domański, Wicedziekan – Lech Witkowski, Wicedziekan – Grzegorz Wyszogrodzki, Skarbnik – Halina Chrzanowska, Sekretarz – Marek Woźniak, Członkowie – Jerzy Cieślak, Robert Czapnik, Mieczysław Humka, Dariusz Juszczak, Jolanta Koper – Belhabiri, Maria Krzemińska – Baranowska, Grażyna Lisiecka, Elżbieta Madej, Agnieszka Niezabitowska, Wioletta Rogalska – Paluch, Ewa Stompor – Nowicka i Artur Wasilewski, po przeprowadzeniu dyskusji, podjęła jednogłośnie – przy 18 głosach za podjęciem uchwały, uchwałę w brzmieniu: 

Uchwała Nr 29/VII/2007 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

z dnia 3 lipca 2007 r.

w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia zakresu działania

Komisji ds. Ochrony Zawodu

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

           

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.) w związku z §8 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów – Załącznika do Uchwały Nr 287/VI/2006 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu „Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów”,

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

p o s t a n a w i a

 

§1.

W uzupełnieniu wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Zawodu powołać w skład Komisji następujących radców prawnych:

1)      Lena Wojciechowska – Kaczmarek,

2)      Henryk Wrzesiński.

§2.

Ustalić zakres działania Komisji ds. Ochrony Zawodu w ten sposób, że do zadań Komisji należy:

1)      załatwianie wszelkich spraw związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego i jego ochroną, a w szczególności rozpatrywanie skarg składanych na radców prawnych i przedstawianie Prezydium Rady OIRP w Łodzi propozycji ich załatwienia oraz przygotowywanie projektów (propozycji) odpowiedzi na pytania i prośby o interwencje składane przez radców prawnych do Biura Rady OIRP w Łodzi;

2)      inicjowanie działań w zakresie intensyfikacji ochrony zawodu radcy prawnego;

3)      bieżąca współpraca z Prezydium Rady OIRP w Łodzi, Przewodniczącą Okręgowego

Zespołu Wizytatorów Rady OIRP w Łodzi, Rzecznikiem Dyscyplinarnym OIRP w Łodzi i jego Zastępcami oraz właściwą rzeczowo komisją Krajowej Rady Radców Prawnych i innymi organizacjami w zakresie spraw określonych w pkt l) i pkt 2).

§3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.