UCHWAŁA NR 283/VII/2008 RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z DNIA 6 LUTEGO 2008R.

Załącznik Nr 23 do protokołu posiedzenia
Rady OIRP w Łodzi z dnia 6 lutego 2008r.

 

Rada OIRP w Łodzi w składzie: Dziekan – Czesława Kołuda, Wicedziekan Andrzej Domański, Wicedziekan – Grzegorz Wyszogrodzki, Wicedziekan – Lech Witkowski, Sekretarz – Marek Woźniak, Skarbnik – Halina Chrzanowska, Członkowie – Krzysztof Bonowicz, Jerzy Cieślak, Robert Czapnik, Anna Dorman, Mieczysław Humka, Dariusz Juszczak, Maria Krzemińska-Baranowska, Grażyna Lisiecka, Agnieszka Niezabitowska, Elżbieta Niedźwiedzińska, Zbigniew Szydłowski, po przeprowadzeniu dyskusji, podjęła, przy 17 głosach za podjęciem uchwały, 0 głosach przeciwko podjęciu uchwały i 0 głosach wstrzymujących się, uchwałę w brzmieniu:

 

Uchwała Nr 283/VII/2008
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
z dnia 6 lutego 2008r.
w sprawie zwołania Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

Na podstawie art. 52 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 3 i ust. 4 pkt 5) i pkt 8) ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.) Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
 

u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e

 

§ 1

Zwołuje Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, w dniu 28 marca 2008r. godz. 10.15 (I termin) godz. 10.30 (II termin) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 i proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Dziekana Rady OIRP w Łodzi.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Prezydium Zgromadzenia – Przewodniczącego,   Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

4. Ustalenie liczby członków i wybór Komisji:
– Mandatowej,
– Skrutacyjnej,
– Wnioskowej.

5. Sprawozdanie z działalności Rady OIRP w Łodzi za okres od 11 maja 2007r. do 28 marca 2008r. – Dziekan Rady OIRP w Łodzi.

6. Sprawozdanie Rady OIRP w Łodzi z wykonania budżetu OIRP w Łodzi za rok 2007 – Skarbnik Rady OIRP w Łodzi.

7. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

8. Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi.

9. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

10. Przedstawienie projektu planu działania Rady OIRP w Łodzi w 2008/2009r. – Dziekan Rady OIRP w Łodzi

11. Przedstawienie projektu budżetu OIRP w Łodzi na rok 2008 – Skarbnik Rady OIRP w Łodzi

12. Wystąpienia zaproszonych gości.

13. Dyskusja.

14. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 

  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady OIRP w Łodzi za okres od 11 maja 2007r. do 28 marca 2008r.
  • zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Rady OIRP w Łodzi z wykonania budżetu za rok 2007,
  • zatwierdzenia planu pracy Rady OIRP w Łodzi na rok 2008/2009,
  • uchwalenia budżetu OIRP w Łodzi na rok 2008

16. Wolne wnioski

17. Sprawozdanie Komisji skrutacyjnej i wnioskowej

18. Zamknięcie Zgromadzenia
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Prezydium Rady OIRP w Łodzi

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia