UCHWAŁA NR 27/VII/2007 RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z DNIA 3 LIPCA 2007 R.

Rada OIRP w Łodzi w składzie: Dziekan – Czesława Kołuda, Wicedziekan – Andrzej Domański, Wicedziekan – Lech Witkowski, Wicedziekan – Grzegorz Wyszogrodzki, Skarbnik – Halina Chrzanowska, Sekretarz – Marek Woźniak, Członkowie – Jerzy Cieślak, Robert Czapnik, Mieczysław Humka, Dariusz Juszczak, Jolanta Koper – Belhabiri, Maria Krzemińska – Baranowska, Grażyna Lisiecka, Elżbieta Madej, Agnieszka Niezabitowska, Wioletta Rogalska – Paluch, Ewa Stompor – Nowicka i Artur Wasilewski, po przeprowadzeniu dyskusji, podjęła jednogłośnie – przy 18 głosach za podjęciem uchwały, uchwałę w brzmieniu: 

Uchwała Nr 27/VII/2007 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

z dnia 3 lipca 2007 r.

w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia zakresu działania

Komisji ds. Informacji

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

           

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.) w związku z §8 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów – Załącznika do Uchwały Nr 287/VI/2006 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu „Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów”,

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

 

p o s t a n a w i a

 

§1.

W uzupełnieniu wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Informacji powołać w skład Komisji następujących radców prawnych:

1)      Aleksandra Grocholska,

2)      Krzysztof Wójcik.

§2.

Ustalić zakres działania Komisji ds. Informacji w ten sposób, że do zadań Komisji należy:

1) załatwianie wszelkich spraw związanych z pozyskiwaniem, opracowywaniem i przekazywaniem informacji o działalności OIRP w Łodzi i jej organów, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Komisji ds. Współpracy z Mediami, a w szczególności:

a)    współpraca z organami OIRP w Łodzi w zakresie pozyskiwania informacji o ich bieżącej działalności,

b)   redagowanie strony internetowej OIRP w Łodzi, w tym Biuletynu Informacji Publicznej OIRP w Łodzi, i przekazywanie informacji o działalności organów OIRP w Łodzi za pośrednictwem internetu,

c)    przygotowywanie projektów komunikatów Rady OIRP w Łodzi,

d)   poszukiwanie nowych form komunikacji z radcami prawnymi i aplikantami radcowskimi OIRP w Łodzi,

e)  monitorowanie i analizowanie opinii i uwag dotyczących działalności (funkcjonowania) OIRP w Łodzi i jej organów oraz przekazywanie Radzie OIRP w Łodzi wniosków wypływających z analiz tych opinii i uwag,

f)  analizowanie materiałów Krajowej Rady Radców Prawnych zamieszczanych na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych oraz przesyłanych do OIRP w Łodzi w celu przekazywania informacji o nich radcom prawnym i aplikantom radcowskim OIRP w Łodzi,

g)  przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania dotyczące działalności (funkcjonowania) OIRP w Łodzi i jej organów;   

2)    bieżąca współpraca z Prezydium Rady OIRP w Łodzi, Członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych z ramienia OIRP w Łodzi, właściwą rzeczowo komisją Krajowej Rady Radców Prawnych i innymi organizacjami oraz Informatykiem OIRP w Łodzi w zakresie spraw określonych w pkt 1);

3)   bieżąca współpraca z Komisją ds. Współpracy z Krajową Radą Radców Prawnych      i Organizacjami Samorządów Zawodowych w zakresie spraw określonych w pkt 1) lit. f), 

4)  bieżąca współpraca z Komisją ds. Współpracy z Mediami w zakresie przygotowywania materiałów i informacji dla środków masowego przekazu;

5)    wykonywanie innych zadań, zleconych przez Radę OIRP w Łodzi lub jej Prezydium.   

 §3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.