UCHWAŁA NR 26/VII/2007 RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z DNIA 3 LIPCA 2007 R.

Rada OIRP w Łodzi w składzie: Dziekan – Czesława Kołuda, Wicedziekan – Andrzej Domański, Wicedziekan – Lech Witkowski, Wicedziekan – Grzegorz Wyszogrodzki, Skarbnik – Halina Chrzanowska, Sekretarz – Marek Woźniak, Członkowie – Jerzy Cieślak, Robert Czapnik, Mieczysław Humka, Dariusz Juszczak, Jolanta Koper – Belhabiri, Maria Krzemińska – Baranowska, Grażyna Lisiecka, Elżbieta Madej, Agnieszka Niezabitowska, Wioletta Rogalska – Paluch, Ewa Stompor – Nowicka i Artur Wasilewski, po przeprowadzeniu dyskusji, podjęła jednogłośnie – przy 18 głosach za podjęciem uchwały, uchwałę w brzmieniu: 

Uchwała Nr 26/VII/2007 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

z dnia 3 lipca 2007 r.

w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia zakresu działania

Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i Spraw Europejskich

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

           

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.) w związku z §8 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów – Załącznika do Uchwały Nr 287/VI/2006 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu „Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów”,

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

p o s t a n a w i a

 

§1.

W uzupełnieniu wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i Spraw Europejskich powołać w skład Komisji następujących radców prawnych:

1)      Dariusz Juszczak,

2)      Marcin Kęsiak,

3)      Aleksandra Krysztofiak,

4)      Bartosz Marchel,

5)      Sebastian Rubin.

 

§2.

Ustalić zakres działania Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i Spraw Europejskich w ten sposób, że do zadań Komisji należy:

1)      załatwianie wszelkich spraw związanych z inicjowaniem i organizacją doskonalenia zawodowego radców prawnych i aplikantów radcowskich, z uwzględnieniem prawa i ustroju Unii Europejskiej, z wyłączeniem organizacji aplikacji radcowskiej, a w szczególności:

a)      inicjowanie i organizacja szkoleń dla radców prawnych i aplikantów radcowskich, w tym bieżące monitorowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego, zapewnienie wykładowców, ustalanie harmonogramu szkoleń i przedstawianie Radzie OIRP w Łodzi do akceptacji,

b)      dbałość o dyscyplinę finansową w zakresie organizacji szkoleń oraz przygotowywanie, we współpracy ze Skarbnikiem Rady OIRP w Łodzi i Głównym Księgowym OIRP w Łodzi, planu finansowego szkoleń i przedstawianie sprawozdań z jego wykonania,

c)      zapewnienie bieżącej informacji dla radców prawnych i aplikantów radcowskich dotyczącej szkoleń organizowanych przez inne okręgowe izby radców prawnych, Krajową Izbę Radców Prawnych oraz inne organizacje zajmujące się profesjonalnie doskonaleniem zawodowym;

2)     inicjowanie i organizacja współpracy Rady OIRP w Łodzi z zagranicznymi odpowiednikami organów samorządów prawniczych;

3)      bieżąca współpraca z Przedstawicielstwem Krajowej Rady Radców Prawnych przy Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli;

4)      bieżąca współpraca z Prezydium Rady OIRP w Łodzi oraz właściwą rzeczowo komisją Krajowej Rady Radców Prawnych i innymi organizacjami w zakresie spraw określonych w pkt 1 – 3;

5)      bieżąca współpraca z Komisją ds. Informacji Rady OIRP w Łodzi i Informatykiem OIRP w Łodzi w zakresie bieżącego monitorowania potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego i zapewnienia bieżącej informacji dla radców prawnych i aplikantów radcowskich dotyczącej organizowanych szkoleń;

6)      bieżąca współpraca z Komisją ds. Kultury, Sportu i Rekreacji Rady OIRP w Łodzi w zakresie ustalania programu szkoleń wyjazdowych radców prawnych i aplikantów radcowskich;

7)      wykonywanie innych zadań, zleconych przez Radę OIRP w Łodzi lub jej Prezydium.   

 §3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.