UCHWAŁA NR 244 /VII/2007 RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z DNIA 14 LISTOPADA 2007 ROKU

Załącznik Nr 40 do protokołu posiedzenia 
Rady OIRP w Łodzi  z dnia 14 listopada 2007r.

 

Rada OIRP w Łodzi w składzie: Dziekan – Czesława Kołuda, Wicedziekan – Grzegorz Wyszogrodzki, Wicedziekan – Lech Witkowski, Członkowie – Krzysztof Bonowicz, Jerzy Cieślak, Robert Czapnik, Anna Dorman, Mieczysław Humka, Dariusz Juszczak, Jolanta Koper- Belhabiri,  Grażyna Lisiecka, Agnieszka Niezabitowska, Elżbieta Niedźwiedzińska, Wioletta Rogalska – Paluch, Zbigniew Szydłowski,  Artur Wasilewski, po przeprowadzeniu dyskusji, podjęła, przy 16 głosach za podjęciem uchwały, 0 głosach przeciwko podjęciu uchwały i  0 głosach wstrzymujących się, uchwałę w brzmieniu: 

 

UCHWAŁA NR   244 /VII/2007

RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI

z dnia 14 listopada 2007 roku

 

w sprawie wyboru Redaktora Biuletynu Informacji Publicznej

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

  

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późniejszymi zmianami ), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami ), § 2 ust. 1, § 4 Uchwały Nr 2 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 grudnia 1983 roku – Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów,

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi,

 

postanawia:

 

powierzyć radcy prawnemu Pani Aleksandrze Grocholskiej-Jankowskiej 

obowiązki Redaktora Biuletynu Informacji Publicznej

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

 

UZASADNIENIE

 

Na posiedzeniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w dniu 14 listopada 2007 roku została zgłoszona kandydatura radcy prawnego Pani Aleksandry Grocholskiej-Jankowskiej na funkcję Redaktora Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych.

 

Kandydatka wyraziła zgodę.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami ) obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności organy samorządów gospodarczych i zawodowych, co niewątpliwie odnosi się również do samorządu radców prawnych.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zgodnie z § 2 ust. 1 Uchwały Nr 2 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 grudnia 1983 roku – Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów, mając na uwadze powołaną powyżej normę prawa, powierza radcy prawnemu Pani Aleksandrze Grocholskiej-Jankowskiej obowiązki Redaktora Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Od niniejszej uchwały przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, 90-334 Łódź, ul. Tylna Nr 14.