Ubezpieczenie OC radców prawnych na lata 2023 – 2026

Pragniemy poinformować, że w dniu 21.12.2022 roku pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. została zawarta nowa Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026.

Pełna treść Umowy dostępna jest także dla każdego radcy prawnego na platformie e-kirp www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.

Zgodnie z Umową Generalną na lata 2023 – 2026 każdy radca prawny wykonujący zawód, w ramach składki podstawowej jest objęty ubezpieczeniem obligatoryjnym na wyższą sumę gwarancyjną tj.:

 

Zakres ochrony UMOWA GENERALNA 01.01.2023r. – 31.12.2026r. UMOWA GENERALNA 01.01.2019r. – 31.12.2022r.
   

Suma gwarancyjna

 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych 150 000 EUR na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy 110 000 EUR na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy
Nadwyżkowe do ubezpieczenia obowiązkowego
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych
350.000 EUR na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego oraz 30.000.000 EUR na wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe w odniesieniu o wszystkich
Ubezpieczonych łącznie ponad 150.000 EUR,
300.000 EUR na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego oraz 30.000.000 EUR na wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe w odniesieniu do wszystkich
Ubezpieczonych łącznie ponad 110.000 EUR,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych pełniących funkcję kuratora oraz mediatora 25.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 25.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 50.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 25.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzaniem biura i posiadaniem mienia 200.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe
200.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe
Ubezpieczenie Ochrony Prawnej
i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej
200.000 PLN na
jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
200.000 PLN na
jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
Klauzula RODO – refundacja kar administracyjnych nakładanych przez Prezesa UODO na r.pr. w związku z uchybieniami w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, ubezpieczenie ochrony prawnej 50.000 PLN na
jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
Brak ochrony

 

Składka podstawowa nie uległa zmianie i wynosi 228 zł (tj. 19 zł miesięcznie).

Podane w EUR sumy gwarancyjne zostaną przeliczone na PLN wg. kursu EUR ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roku, jakiego ubezpieczenie dotyczy, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

W celu otrzymania certyfikatów na 2023 rok, warunków aktualnej Umowy Generalnej oraz oferty ubezpieczeń dobrowolnych, a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych można zgłaszać się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.: e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numer telefonu 509 699 564.

Możliwość samodzielnego pobrania certyfikatów na 2023 rok oraz skorzystania z oferty ubezpieczeń dobrowolnych będą także dostępne dla każdego radcy prawnego na platformie e-KIRP od dnia 9.01.2023 roku.

Ewentualne szkody, które będą likwidowane z umów ubezpieczenia zawartych w ramach Umowy Generalnej, mogą być zgłaszane do brokera Willis Towers Watson Sp. z o.o. na platformie e-kirp  lub drogą mailową do Pani Agnieszki Skrzypczak: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 663 366 113.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. obsługę brokerską w zakresie Umowy Generalnej dotyczącej Programu Ubezpieczeniowego dla radców prawnych przejęła Pani Małgorzata Trybuchowicz, e-mail: Malgorzata.Trybuchowicz@wtwco.com nr telefonu: +48 722 201 223.

Wszelkie informacje dotyczące Umowy Generalnej zawartej pomiędzy KIRP a UNIQA TU S.A. z dnia 11.12.2019 roku, dotyczącej okresu 2019 – 2022, w tym dotyczące obsługi szkód, można pozyskać także przy pomocy wskazanego Brokera. Pełna treść Umowy Generalnej na lata 2019 – 2022 dostępna jest na platformie e-kirp www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.  

Nadto informujemy, iż zakres współpracy z Brokerem został poszerzony o wsparcie w likwidacji szkód z Umowy Generalnej zawartej z PZU, obowiązującej do dnia 31.12.2019 roku. Roszczenia z działań/uchybień popełnionych w okresie obowiązywania umowy z PZU, mogą być zgłaszane do PZU za pośrednictwem Brokera i likwidowane z jego wsparciem przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych powyżej.

Ponadto informujemy o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie:

  1. ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
  2. nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych mediatora i kuratora, oraz dodatkowo ubezpieczenie IOD, doradcy restrukturyzacyjnego,
  3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
  4. nadwyżkowe ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej,
  5. nadwyżkowe ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biurai posiadaniem mienia
  6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
  7. ubezpieczenie mienia kancelarii.
  8. ubezpieczenie „pod kontrakt” – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kancelarii Prawnej, wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych w ramach jednego lub kilku ściśle określonych kontraktów.

Dodatkowo UNIQA oferuje zniżki dla radców prawnych i aplikantów w ubezpieczeniu mienia i komunikacyjnym dostępnych na platformach online UNIQA (20% od taryfy).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Brokerem Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. lub Krajową Izbą Radców Prawnych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych radców prawnych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (dalej „Rozporządzenie”) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14, 90-324 Łódź; tel.: 042 673-41-05; e-mail: oirp@oirplodz.pl; (dalej: „OIRP”),
2) administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: dane.osobowe@oirplodz.pl;
3) cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 
  • art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia, tj. w związku z wykonywaniem przez OIRP zadań realizowanych w interesie publicznym, t.j. w ramach zapewnienia warunków wykonywania ustawowych zadań radców prawnych oraz prowadzenia nadzoru nad właściwym wykonywaniem zawodu, zgodnie z art. 41 pkt 1) oraz 52 ust. 3 pkt 3) z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (dalej: „urp”), oraz w celu zapewnienia członkom samorządu realizacji obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 227 urp;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
4) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie skutkuje odmową wpisu na listę radców prawnych;
5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń.
6) dane osobowe zostaną udostępnione do Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Ministerstwa Sprawiedliwości, a także do sądów powszechnych i sądów administracyjnych,
7) w związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia dla radców prawnych, odbiorcami danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru wpisu na listę radców prawnych, numeru PESEL oraz adresu do korespondencji są:
        a) działający jako odrębny administrator: AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa;
       b) działający jako podmiot przetwarzający: Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 34A, 02-672 Warszawa.
W związku z korzystaniem z usług dostawców mających swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), dane osobowe mogą być przetwarzane również w niezbędnym zakresie poza EOG. Takie przekazanie danych odbywa się wyłącznie z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym, zgodnie z art. 46 Rozporządzenia,
8) ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy OIRP, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług i poleceń OIRP na podstawie umów,
9) lista radców prawnych obejmująca imię i nazwisko oraz numer wpisu na listę radców prawnych jest udostępniana na stronie internetowej OIRP (https://www.oirplodz.pl/),
10) każdemu przysługują następujące prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawa te są ograniczone w zakresie określonym w przepisach prawa, w tym art. 15-22 Rozporządzenia. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z OIRP w Łodzi, korzystając z danych teleadresowych, wskazanych w pkt. 1.
11) osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.