Szkolenie: Czynności procesowe zawodowych pełnomocników w sprawach cywilnych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 9 marca 2023 r. (05.10.23 r.)

Czynności procesowe zawodowych pełnomocników w sprawach cywilnych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 9 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 614) prowadzi Wiceprezes Sądu Okręgowego w Łodzi profesor Michał Krakowiak.

Szkolenie online dla prawników w dniu 5 października 2023 r. w godz. 15:00-18:00. Sesja pytań i odpowiedzi od godz. 18:00.

Dostępne będzie nagranie ze szkolenia oraz punkty szkoleniowe.

Wszystkie informacje dostępne na stronie: https://szkolenie.partnerprawny.info.pl/arpnowelizacjakpc

Podczas szkolenia online dowiesz się w szczególności:
W jaki sposób profesjonalny pełnomocnik powinien sporządzić pismo procesowe, aby wywołało skutki prawne w aspekcie realizacji warunków formalnych?
Jak odnaleźć się w gąszczu zmian w zakresie dopuszczalności zażaleń i ich rodzajów?
Jak po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z 9 marca 2023 r. przebiega postępowanie zażaleniowe.
Dlaczego prawodawca znowelizował ustawą z 9 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 614) kolejne, bądź po raz kolejny, określone przepisy Kodeksu postępowania cywilnego?
Czy adwokat lub radca prawny ustanowiony z wyboru może wnieść skargę kasacyjną z powołaniem się na pełnomocnictwo procesowe udzielone do sprawy przed sądem pierwszej lub drugiej instancji?
W jakiej wysokości przysługuje adwokatowi lub radcy prawnemu ustanowionemu z urzędu wynagrodzenie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Prowadzący szkolenie:
Michał Krakowiak
Profesor uczelni w Katedrze Postępowania Cywilnego I Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, sędzia orzekający w sprawach cywilnych w drugiej instancji. W 2003 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, a następnie studia doktoranckie. Od 2003 r. asystent w Katedrze Postępowania Cywilnego I. W latach 2003 – 2006 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, zakończoną egzaminem sędziowskim. W latach 2007 – 2009 asesor sądowy, a następnie sędzia. W 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. „Egzekucja przez zarząd przymusowy” (Wyd. C.H.Becka, Warszawa 2011). W latach 2010 – 2011 był sędzią delegowanym do Sądu Najwyższego Izby Cywilnej do pełnienia funkcji asystenta sędziego SN. W 2018 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie książki pt. „Suma przymusowa w polskim postępowaniu cywilnym” (Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2017). Od 2019 r. profesor uczelni. Autor ponad 50 publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym polskiego i zagranicznego sądowego postępowania egzekucyjnego. Autor dwóch monografii oraz współautor dwóch Komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego. Uczestnik konferencji naukowych. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Członek Rad Naukowych i recenzent w czasopismach naukowych.

Program szkolenia online
1. Czynności procesowe – ogólna charakterystyka:
a) pojęcie i rodzaje czynności procesowych
b) ogólne warunki skuteczności czynności procesowych
2. Główne założenia ustawy nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego z 9 marca 2023 r.:
a) instytucje procesowe poddane nowelizacji
b) cele prawodawcy związane z wprowadzonymi zmianami
c) przepisy intertemporalne
3. Pełnomocnictwo procesowe:
a) zakres pełnomocnictwa w procesie
b) pełnomocnik z urzędu
c) pełnomocnik do doręczeń
d) kilka uwag o dokumencie pełnomocnictwa
4. Warunki formalne pism procesowych:
a) nowy warunek formalny w postaci wyraźnie wyodrębnionych oświadczeń, twierdzeń oraz wniosków
b) sposób formułowania i umieszczenia w piśmie procesowym wniosków dowodowych
c) skutki procesowe niezachowania warunków formalnych
d) ocena zmian w aspekcie zasad naczelnych wymiaru sprawiedliwości i zasad naczelnych postępowania cywilnego
5. Zabranie głosu w piśmie procesowym przed zamknięciem rozprawy:
a) zamknięcie rozprawy na posiedzeniu niejawnym
b) pierwowzór procesowy w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…)
c) pismo procesowe z zabraniem głosu przez stronę jako forma roztrząsania wyników postępowania dowodowego
6. Sporządzanie uzasadnień postanowień i ich doręczenie przez sąd na wniosek strony albo z urzędu:
a) podsumowanie zmian w art. 357 Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonych ustawą z 4 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1469)
b) sporządzenie uzasadnienia postanowienia z urzędu i doręczenie postanowienia z urzędu z uzasadnieniem
c) wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem
7. Zmiany we wnoszeniu zażalenia:
a) termin do wniesienia zażalenia
b) zażalenie dewolutywne jako zasada
c) zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji
d) zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji
8. Zmiany w rozpoznawaniu zażalenia:
a) postępowanie naprawcze w zakresie braków zażalenia
b) odrzucenie zażalenia
c) dopuszczalność zażalenia na postanowienie o odrzuceniu zażalenia przez sąd drugiej instancji
d) uzasadnianie postanowień wydanych w postępowaniu zażaleniowy