P R O T O K Ó Ł VII ZGROMADZENIA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI (SPAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO), ODBYTEGO 19 MAJA 2007 ROKU W DOBIESZKOWIE K/ŁODZI

 PR O T O K Ó Ł

VII Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
(sprawozdawczo – wyborczego),
odbytego 19 maja 2007 roku w Dobieszkowie k/Łodzi

 

Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, zostało zwołane na podstawie art. 52 ust.1 w zw. z art. 50 ust. 3 i ust. 4 pkt 1-5, pkt 8 – 10 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.), przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi stanowili delegaci wybrani na rejonowych zebraniach radców prawnych w 2007 roku.

Lista delegatów stanowi załącznik do protokołu.

Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi rozpoczęło się 19 maja 2007 roku, w drugim terminie o godzinie 10.15.

 

Otwarcia Zgromadzenia dokonał Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi Marek Śniegucki, który przywitał zgromadzonych delegatów oraz zaproszonych gości.

 

Zgromadzenie przystąpiło do wyboru Prezydium Zgromadzenia: przewodniczącego, dwóch zastępców oraz sekretarza Zgromadzenia.

Uwzględniając wniosek Dziekana, Zgromadzenie jednogłośnie zaakceptowało jako przewodniczącego Zgromadzenia radcę prawnego Roberta Czapnika.

Do Prezydium zostali zgłoszeni:

  1. na zastępcę przewodniczącego – radca prawny Grzegorz Wyszogrodzki,

  2. na zastępcę przewodniczącego – radca prawny Grażyna Gamrot,

  3. na sekretarza Zgromadzenia – radca prawny Jadwiga Lipińska

Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie.

Zgromadzenie jednogłośnie dokonało wyboru składu Prezydium Zgromadzenia zgodnie ze zgłoszonymi kandydaturami, tj. w składzie:

Przewodniczący Zgromadzenia – radca prawny Robert Czapnik,

zastępca przewodniczącego – radca prawny Grzegorz Wyszogrodzki,

zastępca przewodniczącego – radca prawny Grażyna Gamrot,

sekretarz – radca prawny Jadwiga Lipińska.

 

Zgromadzenie przystąpiło do przyjęcia porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał porządek obrad, zaproponowany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Nie zgłoszono propozycji zmian do przedstawionego porządku obrad.

Zgromadzenie przyjęło porządek obrad jednogłośnie.

Porządek obrad stanowi załącznik do protokołu.

 

Po przyjęciu porządku obrad Zgromadzenie przystąpiło do ustalenia liczby członków Komisji Mandatowej oraz do jej wyboru.

W wyniku jednogłośnego głosowania ustalono trzyosobowy skład komisji: przewodniczący i dwóch członków.

Zgłoszeni zostali następujący kandydaci:

1. radca prawny Agnieszka Rembielińska,

2. radca prawny Teresa Grzegorzewska,

3. radca prawny Ewa Kisielewicz, które to osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Zgromadzenie jednogłośnie dokonało wyboru Komisji Mandatowej zgodnie ze zgłoszonymi kandydaturami.

Komisja Mandatowa ukonstytuowała się następująco:

Agnieszka Rembielińska – przewodnicząca,

Teresa Grzegorzewska i Ewa Kisielewicz – członkowie.

 

Następnie Zgromadzenie przystąpiło do ustalenia liczby członków Komisji Wnioskowej oraz do jej wyboru.

W wyniku jednogłośnego głosowania ustalono trzyosobowy skład komisji: przewodniczący i dwóch członków.

Zgłoszeni zostali następujący kandydaci:

1. radca prawny Wanda Gołaszewska,

2. radca prawny Izabela Tkaczyńska,

3. radca prawny Dorota Górecka – Krysiak, które to osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Zgromadzenie jednogłośnie dokonało wyboru składu Komisji Wnioskowej zgodnie ze zgłoszonymi kandydaturami.

Komisja Wnioskowa ukonstytuowała się następująco:

Wanda Gołaszewska – przewodnicząca,

Izabela Tkaczyńska i Dorota Górecka – Krysiak – członkowie.

 

Zgromadzenie przystąpiło do ustalenia liczby członków Komisji Wyborczej oraz do jej wyboru.

W wyniku jednogłośnego głosowania ustalono trzyosobowy skład komisji: przewodniczący i dwóch członków.

Zgłoszeni zostali następujący kandydaci:

1. radca prawny Anna Karlińska

2. radca prawny Joanna Kulpińska – Michalak,

3. radca prawny Czesława Strażnik – Bień,

Wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Zgromadzenie jednogłośnie dokonało wyboru składu Komisji Wyborczej zgodnie ze zgłoszonymi kandydaturami.

Komisja Wyborcza ukonstytuowała się następująco

Czesława Strażnik – Bień – przewodnicząca,

Anna Karlińska i Joanna Kulpińska – Michalak, członkowie.

 

W kolejnym punkcie porządku obrad, Zgromadzenie wysłuchało sprawozdania z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres VI kadencji, złożonego przez Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi Marka Śnieguckiego.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

W tym miejscu Przewodnicząca Komisji Mandatowej przedłożyła sprawozdanie, w którym Komisja stwierdza, że liczba delegatów obecnych na zgromadzeniu wynosi 126 osób, a zatem Zgromadzenie ukonstytuowało się zgodnie z prawem i posiada uprawnienie do podejmowania uchwał.

Protokół Komisji Mandatowej VII Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Realizując punkt 6 porządku obrad, Skarbnik Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi radca prawny Halina Chrzanowska złożyła sprawozdanie finansowe za okres upływającej kadencji.

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do protokołu.

 

Wypełniając punkt 7 porządku obrad, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi radca prawny Agnieszka Rembielińska przedstawiła sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej za okres upływającej kadencji. Komisja wniosła o przyjęcie sprawozdania finansowego oraz o udzielenie absolutorium dla Rady O.I.R.P.

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu.

 

Następnie Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Łodzi radca prawny Magdalena Śniegula przedstawiła sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi za okres VI kadencji.

Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego stanowi załącznik do protokołu.

 

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za okres VI kadencji złożył jego przewodniczący, radca prawny Henryk Wrzesiński. Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego z uwagi na rosnącą liczbę spraw rozpatrywanych przez Sąd Dyscyplinarny zgłosił jednocześnie wniosek o powiększenie składu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego do 10 osób.

 

Zaproszona jako gość Zgromadzenia Ewa Chałubińska, Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi, zabierając głos podziękowała za zaproszenie.

W swym wystąpieniu zwróciła uwagę na sytuacje, które zagrażają wymiarowi sprawiedliwości. Podkreśliła dobrą współpracę z Radą O.I.R.P. w Łodzi w minionej kadencji, podzieliła pogląd Dziekana Rady OIRP w Łodzi co do zagrożeń dla samorządu radców prawnych. Skierowała do Zgromadzenia przesłanie, aby w miarę wzrostu zagrożeń wzmacniała się konsolidacja środowiska radców prawnych, jak to ma miejsce w środowisku sędziowskim.

 

Zabierając głos w dyskusji Zygmunt Zgierski, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, zwrócił uwagę na sprawy związane z rygoryzmem formalnym dotyczącym wnoszenia skarg kasacyjnych – między innymi na nowe uregulowanie środków zaskarżenia i środków odwoławczych, mające wpływ na uproszczenie i ekonomikę procesu w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

 

Wystąpienie Zenona Klatki, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych zdominowały aktualne zagrożenia wobec korporacji radców prawnych, w tym zwłaszcza ustawy i projekty ustaw, które bezpośrednio będą oddziaływać na środowisko radców prawnych (m.in. Ustawa „lustracyjna”, Projekt ustawy o licencjach prawniczych, projekt ustawy o maksymalnych wynagrodzeniach dla adwokatów i radców prawnych, projekt dotyczący wyłączenia postępowania dyscyplinarnego spod kompetencji samorządu). Poinformował zgromadzonych o uchwale Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczącej projektu połączenia zawodów i samorządu adwokatów i radców prawnych. Poinformował również o rezygnacji z funkcji w samorządzie. Podziękował współpracownikom z ramienia łódzkiej Izby mec. Markowi Śnieguckiemu i mec. Ewie Stompor – Nowickiej.

 

W kolejnym punkcie porządku obrad radca prawny Grzegorz Wyszogrodzki – Sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przedstawił roczny plan pracy Rady na okres 2007/2008 r.

 

Przed przystąpieniem do wyborów Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił ich zasady.

 

Zgromadzenie przystąpiło do ustalenia liczby Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego. Złożono wniosek, aby powołanych zostało 5 zastępców.

W wyniku jednogłośnego głosowania ustalono, iż powołanych zostanie 5 zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

 

Przystępując do wyboru Dziekana Rady OIRP w Łodzi zgłoszono następujące kandydatury:

– radca prawny Jadwiga Chmielewska – Furmankiewicz, krótko uzasadniając swój wniosek, zgłosiła kandydaturę radcy prawnego Marka Śnieguckiego. Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie oraz poinformował zebranych o przebiegu swojej dotychczasowej pracy zawodowej, dotychczasowej działalności w samorządzie radców prawnych i zamierzeniach, jakie chciałby realizować po objęciu funkcji. Kandydat zaprezentował też swój program na następną kadencję oraz uzasadnił dlaczego zdecydował się kandydować.

– radca prawny Andrzej Domański, krótko uzasadniając swój wniosek, zgłosił kandydaturę radcy prawnego Czesławy Kołudy, która wyraziła zgodę na kandydowanie, uzasadniła swoją decyzję o kandydowaniu oraz poinformowała zebranych o przebiegu swojej dotychczasowej pracy zawodowej, dotychczasowej działalności w samorządzie radców prawnych i zamierzeniach, jakie chciałaby realizować po objęciu funkcji.

 

Z uwagi na brak zgłaszania kolejnych kandydatur na funkcję Dziekana Rady OIRP w Łodzi lista kandydatów została zamknięta poprzez jednogłośne głosowanie.

 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Zgłoszone zostały kandydatury:

– radca prawny Henryk Wrzesiński zgłosił kandydaturę radcy prawnego Magdaleny Śnieguli, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

 

Przystępując do wyborów zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur .

Zgłoszeni zostali następujący kandydaci:

1. radca prawny Roman Rumpel, który wyraził zgodę na kandydowanie,

2. radca prawny Anna Łyczkowska, która wyraziła zgodę na kandydowanie,

3. radca prawny Magdalena Modro – Prym, która wyraziła zgodę na kandydowanie,

4. radca prawny Magdalena Laskowska, która wyraziła zgodę na kandydowanie,

5. radca prawny Anna Dzwonkowska – Dominiak, która wyraziła zgodę na kandydowanie,

6. radca prawny Barbara Korabiewska, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

 

Komisja Wyborcza przystąpiła do przygotowania kart do głosowania na Dziekana, Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

 

Zgromadzenie przystąpiło do ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej celem wyboru Dziekana, Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców, oraz do jej wyboru.

W wyniku jednogłośnego głosowania ustalono, iż Komisja będzie się składała z pięciu członków.

Zgłoszeni zostali następujący kandydaci:

– radca prawny Elżbieta Niedźwiedzińska

– radca prawny Zbigniew Szydłowski

– radca prawny Agnieszka Niezabitowska

– radca prawny Lech Witkowski

– radca prawny Edward Lesiak, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Zgromadzenie jednogłośnie dokonało wyboru składu Komisji Skrutacyjnej zgodnie ze zgłoszonymi kandydaturami.

Komisja skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący – Lech Witkowski, członkowie: Elżbieta Niedźwiedzińska, Zbigniew Szydłowski, Agnieszka Niezabitowska, Edward Lesiak.

 

Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie liczby członków Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Zgromadzenie jednogłośnie ustaliło liczbę 21 członków Rady O.I.R.P.

 

Również jednogłośnie Zgromadzenie ustaliło liczbę członków Sądu Dyscyplinarnego, akceptując zgłoszoną propozycję, by wynosiła ona 10 osób.

 

Także jednogłośnie Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie liczby członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, akceptując zgłoszoną propozycję, by wynosiła ona 7 osób.

 

Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło listy kandydatów na Dziekana, Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców.

Przystępując do wyborów Komisja Wyborcza rozdała uczestnikom Zgromadzenia karty do głosowania.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie, w ten sposób, iż odczytane zostały w porządku alfabetycznym nazwiska delegatów, którzy oddając głos do urny składali jednocześnie podpis na listach.

 

O godzinie 14.30 Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił jednogodzinną przerwę w obradach, jednogłośnie zaakceptowaną przez Zgromadzenie.

 

Po podjęciu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół i ogłosił wyniki wyborów Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

 

W wyborach Dziekana oddano 129 głosów, w tym 3 głosy nieważne. Spośród głosów ważnych na radcę prawnego Czesławę Kołudę oddano 77 głosów, na radcę prawnego Marka Śnieguckiego 49 głosów. W wyniku głosowania Dziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na kadencję 2007 – 2010 została wybrana radca prawny Czesława Kołuda.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu Zgromadzenia.

W tym miejscu radca prawny Marek Śniegucki złożył gratulacje Pani Dziekan Czesławie Kołudzie.

 

W wyborach na Rzecznika Dyscyplinarnego oddano 130 głosów. Nie było głosów nieważnych. Na radcę prawnego Magdalenę Śniegulę oddano 124 głosy.

Rzecznikiem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na kadencję 2007 – 2010 została wybrana Pani Magdalena Śniegula.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.

 

W wyborach na zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego oddano 130 głosów. Nie było głosów nieważnych. Na Pana Romana Rumpla oddano 92 głosy, na Panią Annę Łyczkowską oddano 109 głosów, na Panią Magdalenę Modro – Prym oddano 99 głosów, Panią Magdalenę Laskowską oddano 100 głosów, na Panią Annę Dzwonkowską – Dominiak oddano 119 głosów, na Panią Barbarę Korabiewską oddano 110 głosów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu Zgromadzenia.

Zastępcami Rzecznika Dyscyplinarnego zostali

1. radca prawny Anna Dzwonkowska-Dominiak

2. radca prawny Barbara Korabiewska

3. radca prawny Magdalena Laskowska

4. radca prawny Anna Łyczkowska

5. radca prawny Magdalena Modro – Prym

 

Przystępując do wyboru Rady O.I.R.P., Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Komisji Rewizyjnej, członka Krajowej Rady Radców Prawnych, delegatów na VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych, Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę o zmianie porządku obrad i połączeniu głosowań.

Następnie rozpoczęło się zgłaszanie kandydatów.

Do Rady O.I.R.P. zgłoszeni zostali następujący radcowie prawni:

Zbigniew Szydłowski (wyraził zgodę na kandydowanie), Henryk Wrzesiński (wyraził zgodę na kandydowanie), Marek Andrzejewski (wyraził zgodę na kandydowanie), Elżbieta Niedźwiedzińska (wyraziła zgodę na kandydowanie), Anna Dorman (wyraziła zgodę na kandydowanie), Krystyna Szarska (wyraziła zgodę na kandydowanie), Halina Chrzanowska (wyraziła zgodę na kandydowanie), Agnieszka Niezabitowska (wyraziła zgodę na kandydowanie), Andrzej Domański (wyraził zgodę na kandydowanie), Krzysztof Bonowicz (wyraził zgodę na kandydowanie), Jadwiga Chmielewska – Furmankiewicz (nie wyraziła zgody na kandydowanie), Kazimierz Grzegorzewski (wyraził zgodę na kandydowanie), Grażyna Lisiecka (wyraziła zgodę na kandydowanie), Ewa Stompor-Nowicka (wyraziła zgodę na kandydowanie), Artur Wasilewski (wyraził zgodę na kandydowanie), Grzegorz Graczyk (wyraził zgodę na kandydowanie), Barbara Nowicka – Dyśko (wyraziła zgodę na kandydowanie) , Wioletta Rogalska – Paluch (wyraziła zgodę na kandydowanie), Jolanta Koper – Belhabiri (wyraziła zgodę na kandydowanie), Dorota Śniegucka (wyraziła zgodę na kandydowanie), Marek Woźniak (wyraził zgodę na kandydowanie), Grzegorz Wyszogrodzki (wyraził zgodę na kandydowanie), Lech Witkowski (wyraził zgodę na kandydowanie), Joanna Kulpińska-Michalak (wyraziła zgodę na kandydowanie), Aleksandra Krysztofiak (wyraziła zgodę na kandydowanie na piśmie) Krzysztof Wójcik (wyraził zgodę na kandydowanie), Robert Czapnik (wyraził zgodę na kandydowanie), Mieczysław Humka (wyraził zgodę na kandydowanie), Elżbieta Madej (wyraziła zgodę na kandydowanie), Maria Krzemińska – Baranowska (wyraziła zgodę na kandydowanie), Jerzy Cieślak (wyraziła zgodę na kandydowanie), Wiesław Rymiszewski (wyraził zgodę na kandydowanie), Ewa Matusiak (wyraziła zgodę na kandydowanie), Zbigniew Lipiński (wyraził zgodę na kandydowanie), Wiesława Różalska (wyraziła zgodę na kandydowanie), Szymon Niedzielski (nie wyraził zgody na kandydowanie), Dariusz Juszczak (wyraził zgodę na kandydowanie).

Uwzględniając wniosek Pana Jerzego Cieślaka, lista kandydatów została zamknięta.

 

Do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego zostały zgłoszone następujące osoby:

Włodzimierz Wolniak (nie wyraził zgody na kandydowanie), Katarzyna Mróz (wyraziła zgodę na kandydowanie), Katarzyna Kranik – Saleh (wyraziła zgodę na kandydowanie), Anna Karpowicz (wyraziła zgodę na kandydowanie), Małgorzata Marek (wyraziła zgodę na kandydowanie), Krzysztof Kielek (wyraził zgodę na kandydowanie), Urszula Wojciechowska (nie wyraziła zgody na kandydowanie), Ewa Kisielewicz (wyraziła zgodę na kandydowanie), Agnieszka Alksnin (wyraziła zgodę na kandydowanie), Joanna Kulpińska – Michalak (kandydatura została wycofana ze względu na zgłoszenie jako kandydata do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych), Grzegorz Rajczak (wyraził zgodę na kandydowanie), Aleksandra Chrzanowska (wyraziła zgodę na kandydowanie), Wiesława Klimczak – Walczyńska (wyraziła zgodę na kandydowanie), Maria Kraszewska (wyraziła zgodę na kandydowanie), Dariusz Ojrzyński (nie wyraził zgody na kandydowanie).

Uwzględniając wniosek o zamknięcie listy, lista kandydatów została zamknięta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

 

Do Komisji Rewizyjnej Zgłoszeni zostali następujący kandydaci:

Ewa Kowalska Kaczor (wyraziła zgodę na kandydowanie), Grażyna Gamrot (wyraziła zgodę na kandydowanie), Szymon Niedzielski (wyraził zgodę na kandydowanie), Teresa Grzegorzewska (wyraziła zgodę na kandydowanie), Włodzimierz Wolniak (wyraził zgodę na kandydowanie), Halina Rudzka (wyraziła zgodę na kandydowanie), Jadwiga Lipińska (wyraziła zgodę na kandydowanie), Agnieszka Rembielińska (wyraziła zgodę na kandydowanie), Wanda Gołaszewska (wyraziła zgodę na kandydowanie).

Na skutek wniosku o zamknięcie listy, lista kandydatów w głosowaniu jawnym została zamknięta.

 

Kandydatami na członka K.R.R.P. zostały w wyniku zgłoszeń następujące osoby:

Anna Dorman (wyraziła zgodę na kandydowanie), Ewa Stompor – Nowicka (wyraziła zgodę na kandydowanie), Aleksandra Krysztofiak ( wyraziła zgodę na kandydowanie na piśmie ), Marek Śniegucki (nie wyraził zgody na kandydowanie), Agnieszka Rembielińska (nie wyraziła zgody na kandydowanie), Anna Kaczmarek (wyraziła zgodę na kandydowanie).

Lista kandydatów została zamknięta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

 

Na Delegatów na VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych zgłoszeni zostali następujący radcowie prawni:

Marek Śniegucki (wyraził zgodę na kandydowanie), Bronislaw Kachnikiewicz (wyraził zgodę na kandydowanie), Agnieszka Niezabitowska (wyraziła zgodę na kandydowanie), Andrzej Domański (wyraził zgodę na kandydowanie), Krzysztof Bonowicz (wyraził zgodę na kandydowanie), Henryk Wrzesiński (wyraził zgodę na kandydowanie), Kazimierz Grzegorzewski (wyraził zgodę na kandydowanie), Ewa Duda (wyraziła zgodę na kandydowanie), Halina Chrzanowska (wyraziła zgodę na kandydowanie), Grzegorz Wyszogrodzki (wyraził zgodę na kandydowanie), Czesława Kołuda (wyraziła zgodę na kandydowanie), Ewa Stompor – Nowicka (wyraziła zgodę na kandydowanie), Joanna Kulpińska – Michalak (wyraziłą zgodę na kandydowanie), Dorota Śniegucka (wyraziła zgodę na kandydowanie), Marek Woźniak (wyraził zgodę na kandydowanie), Krzysztof Dobrowolski (wyraził zgodę na kandydowanie), Magdalena Śniegula (wyraziła zgodę na kandydowanie), Barbara Nowicka – Dyśko (wyraziła zgodę na kandydowanie), Grzegorz Rajczak (wyraził zgodę na kandydowanie) Agnieszka Rembielińska (wyraziła zgodę na kandydowanie), Wanda Gołaszewska (wyraziła zgodę na kandydowanie), Wiesław Rymiszewski (wyraził zgodę na kandydowanie), Michał Frankiewicz (wyraził zgodę na kandydowanie), Lech Witkowski (wyraził zgodę na kandydowanie), Mieczysław Humka (wyraził zgodę na kandydowanie), Jadwiga Lipińska (wyraziła zgodę na kandydowanie), Artur Wasilewski (wyraził zgodę na kandydowanie), Dariusz Ojrzyński – (nie wyraził zgody na kandydowanie), Wiesława Różalska (wyraziła zgodę na kandydowanie).

Llista kandydatów została zamknięta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

 

W celu przeprowadzenia wyborów, Zgromadzenie przystąpiło do ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej do wyboru Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, członka Krajowej Rady Radców Prawnych, delegatów na VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

W wyniku jednogłośnego głosowania ustalono, iż Komisja będzie się składała z sześciu członków.

Zgłoszeni zostali następujący kandydaci:

– radca prawny Sebastian Rubin

– radca prawny Monika Sołtyszewska

– radca prawny Barbara Korabiewska

– radca prawny Marcin Kęsiak

– radca prawny Magdalena Tłoczek.

– radca prawny Agata Cichosz – Nalepa,

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Do składu Komisji zgłoszona została także radca prawny Izabela Tkaczyńska, która nie wyraziła zgody na kandydowanie.

Zgromadzenie jednogłośnie dokonało wyboru składu Komisji Skrutacyjnej zgodnie ze zgłoszonymi kandydaturami.

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:

Przewodniczący – Sebastian Rubin

Członkowie: Monika Sołtyszewska

Barbara Korabiewska

Marcin Kęsiak

Magdalena Tłoczek

Agata Cichosz – Nalepa

Zgłoszony został wniosek dotyczący przedstawienia kandydatów do Rady i zaprezentowania ich programu. Wniosek nie został przez Zgromadzenie przyjęty

– oddano 4 głosy za, pozostałe głosy przeciw, brak wstrzymujących się.

 

Przed aktem głosowania Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zasady głosowania w wyborach na członków Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, członka Krajowej Rady Radców Prawnych, delegatów na VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Złożył wniosek o głosowanie rejonami, alfabetycznie. Wniosek został przyjęty przy 12 głosach przeciw, wstrzymujących się nie było.

 

Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło listy kandydatów na członków Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, członka Krajowej Rady Radców Prawnych, delegatów na VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej poinformowała, że gotowe są karty do głosowania na członków Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, członka Krajowej Rady Radców Prawnych, delegatów na VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

 

Przewodniczący Zgromadzenia przeprowadził głosowanie, w ten sposób, iż odczytane zostały w porządku alfabetycznym, rejonami nazwiska uczestników Zgromadzenia, którzy oddając głos do urny składali podpis na listach.

 

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej przedstawiła wnioski przedłożone Komisji Wnioskowej.

1. wniosek o zatwierdzenie sprawozdania Rady za okres sprawozdawczy,

2. wniosek o zatwierdzenie sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za okres sprawozdawczy,

3. wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Skarbnika Rady za okres sprawozdawczy,

4. wniosek o zatwierdzenie sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego za okres sprawozdawczy,

5. wniosek o zatwierdzenie planu pracy na okres 2007/2008,

6. stanowisko i wnioski przyjęte na zebraniu rejonowym rejonu czwartego w Piotrkowie Trybunalskim.

Przed przyjęciem wniosków rozpoczęła się dyskusja.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził brak quorum – w Zgromadzeniu uczestniczy 64 delegatów.

Pan Andrzej Domański zaproponował, aby z uwagi na późną porę, brak quorum oraz wagę problemów stanowisko i wnioski z p-ktu 6 rozpatrzyć na zwołanym specjalnie w tym celu Nadzwyczajnym Zgromadzeniu po wakacjach.

Pani Ewa Stompor-Nowicka stwierdziła, że stanowisko i wnioski przyjęte na zebraniu w Piotrkowie Trybunalskim zostały przekazane Komisji Zjazdowej, jako materiał do pracy przez tą Komisję.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, by stanowisko i wnioski przyjęte na zebraniu rejonowym rejonu czwartego w Piotrkowie Trybunalskim zostały załączone do protokołu.

Pani Magdalena Śniegula poparła wniosek o zwołanie po wakacjach Nadzwyczajnego Zgromadzenia, celem zajęcia stanowiska w ważnych dla korporacji sprawach.

Z uwagi na to, że podniesiony został problem braku quorum Pan Włodzimierz Wolniak stwierdził, że Zgromadzenie w chwili obecnej nie może podjąć żadnej uchwały.

 

Pani Barbara Nowicka – Dyśko zaapelowała o to, by Zgromadzenie oczekiwało na sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przerwę do czasu podliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną.

Komisja Skrutacyjna złożyła sprawozdanie z wyniku wyborów na członków Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, członka Krajowej Rady Radców Prawnych, delegatów na VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Protokoły Komisji stanowią załączniki do protokołu Zgromadzenia.

 

O godzinie 23.55 Prezydium Zgromadzenia, po ustaleniu, że w obradach uczestniczy 38 delegatów, co oznacza brak quorum, podjęło jednomyślną decyzję o przerwie w obradach do dnia 01 czerwca 2007 roku – obrady będą kontynuowane od godziny 16.30 w Ośrodku Konferencyjnym w Dobieszkowie koło Łodzi, Dobieszków 70, 95-010 Stryków, co zostało ogłoszone przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

 

W tym miejscu radca prawny Jadwiga Chmielewska – Furmankiewicz zgłosiła sprzeciw co do jednomyślnej decyzji Prezydium o zarządzeniu przerwy.