P R O T O K Ó Ł II CZĘŚCI VII ZGROMADZENIA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI (SPAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO), ODBYTEGO 31 MAJA 2007 ROKU W DOBIESZKOWIE K/ŁODZI

P R O T O K Ó Ł

drugiej części obrad VII Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
(sprawozdawczo – wyborczego),
odbytego 31 maja 2007 roku w Dobieszkowie koło Łodzi

 

Zgromadzenie w dniu 31 maja 2007 roku wznowiło obrady o godzinie 17.00.

 

Przewodniczący powitał zgromadzonych, poprosił o nie opuszczanie obrad przed ich zakończeniem.

 

Z powodu nieobecności Sekretarza Prezydium radcy prawnego Jadwigi Lipińskiej, Zgromadzenie przystąpiło do uzupełnienia składu Prezydium Zgromadzenia.

Do Prezydium zostali zgłoszeni:

na Sekretarza Prezydium Zgromadzenia – radca prawny Lech Witkowski, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Zgromadzenie jednogłośnie dokonało uzupełnienia składu Prezydium Zgromadzenia o Sekretarza Prezydium w osobie radcy prawnego Lecha Witkowskiego.

 

Przewodniczący poinformował Zgromadzenie, iż zostały mu doręczone usprawiedliwienia nieobecności delegatów w drugiej części obrad. Odczytał pismo usprawiedliwiające nieobecność Dziekana Marka Śnieguckiego.

 

Przewodniczący poinformował o decyzjach i czynnościach podjętych przez Prezydium po stwierdzeniu braku quorum w dniu 31 maja 2007r. Przewodniczący poinformował o przyczynach zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia.

19 maja 2007 około godziny 23.00 okazało się, iż konieczne jest przeprowadzenie ponownego głosowania, co do osób które otrzymały taką samą liczbę głosów. Z uwagi na fakt, iż delegaci opuścili salę obrad i nie było quorum, Zgromadzenie nie było władne ani podjąć uchwał zgodnie z wnioskami Komisji Wnioskowej, ani przeprowadzić ponownego głosowania co do osób, które w wyborach uzyskały taką samą liczbę głosów, ani zamknąć Zgromadzenia, ani też zmienić przyjętego porządku obrad, dlatego Przewodniczący Prezydium ogłosił przerwę do 1 czerwca 2007 r. Prezydium podjęło tę decyzję jednogłośnie.

Z uwagi na brak możliwości zapewnienia Sali w tym terminie, zmianie uległ termin wznowienia obrad z 01 czerwca 2007 roku na dzień 31 maja 2007 roku, godzinę 16.30, o czym delegaci zostali zawiadomieni – w dniu 21 maja 2007r. na stronie internetowej OIRP w Łodzi został zamieszczony komunikat Prezydium Zgromadzenia, a ponadto wystosowane zostały drogą pocztową zawiadomienia do delegatów. 

 

Przewodniczący Prezydium poprosił Zgromadzenie o zatwierdzenie decyzji i czynności dokonanych przez Prezydium po stwierdzeniu braku quorum w dniu 19 maja 2007 roku, a dotyczących:

– zarządzenia przerwy
– zmiany terminu wznowienia Zgromadzenia z 1 czerwca 2007 na 31 maja 2007 roku.
 

Pani Agnieszka Rembielińska, przewodnicząca Komisji Mandatowej przedłożyła sprawozdanie, w którym Komisja stwierdza, że liczba delegatów obecnych na zgromadzeniu po wznowieniu obrad wynosi 84 osoby, a zatem Zgromadzenie posiada uprawnienie do podejmowania uchwał. 

Protokół Komisji Mandatowej VII Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi (sprawozdawczo – wyborczego) stanowi załącznik do protokołu.

 

Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdziło decyzje i czynności dokonane przez Prezydium po stwierdzeniu braku quorum w dniu 19 maja 2007 roku.

 

Z uwagi na to, że w drugiej części Zgromadzenia nie uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji wybranych na Zgromadzeniu, Przewodniczący złożył wniosek o uzupełnienie składów osobowych Komisji Wnioskowej i Wyborczej.  Zgromadzenie przyjęło wniosek jednogłośnie.

 

Następnie Zgromadzenie przystąpiło do uzupełnienia składu Komisji Wyborczej.

Zgłoszona została kandydatura radcy prawnego Grzegorza Rajczaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Lista kandydatów została zamknięta.

Zgromadzenie dokonało uzupełnienia składu Komisji Wyborczej zgodnie ze zgłoszoną kandydaturą.

 

Delegat Szymon Niedzielski poprosił o odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyborów do organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z 19 maja 2007 roku.

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ponownie przedstawił sprawozdanie z wyników wyborów.

 

W tym miejscu Komisja Wyborcza rozdała karty do głosowania, celem rozstrzygnięcia wyborów dwóch członków Rady O.I.R.P., jednego członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz jednego delegata na Zjazd.

 

Następnie Zgromadzenie przystąpiło do uzupełnienia składu Komisji Wnioskowej.

Zgłoszone zostały kandydatury: radcy prawnego Marii Kraszewskiej i radcy prawnego Katarzyny Mróz, które wyraziły zgodę na kandydowanie.

Lista kandydatów została zamknięta.

Zgromadzenie, przy dwóch głosach wstrzymujących się. dokonało uzupełnienia składu Komisji Wnioskowej zgodnie ze zgłoszonymi kandydaturami.

 

Przewodniczący poprosił Komisję Wnioskową o przygotowanie sprawozdania oraz przedłożenia Zgromadzeniu wniosków i projektów uchwał.

 

Przewodniczący zwrócił się do osób nowoprzybyłych o podpisywanie listy obecności.

 

Przewodnicząca Komisji Mandatowej ogłosiła, że w związku z przybyciem jeszcze dwóch osób, liczba delegatów na Zgromadzeniu wynosi 86 osób.

 

Pani Maria Kraszewska, Przewodnicząca Komisji Wnioskowej przedstawiła projekty uchwał:

1) o udzielenie absolutorium Radzie O.I.R.P. w Łodzi, Okręgowemu Sądowi           Dyscyplinarnemu oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

2) o zatwierdzenie sprawozdania Rady za okres sprawozdawczy,

3) o zatwierdzenie sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za okres

     sprawozdawczy, 
4) o zatwierdzenie sprawozdania Skarbnika Rady za okres sprawozdawczy,

5) o zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy

6) o zatwierdzenie sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego za okres sprawozdawczy,

 7) o zatwierdzenie planu pracy Rady na okres 2007/2008,
     oraz

     stanowisko i wnioski przyjęte na zebraniu rejonowym rejonu czwartego

     w Piotrkowie Trybunalskim. 
 

Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwały w sprawach: udzielenia absolutorium Radzie O.I.R.P. w Łodzi, Okręgowemu Sądowi Dyscyplinarnemu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy.

Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło odrębnie głosowanymi uchwałami: sprawozdanie Rady za okres sprawozdawczy, sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za okres sprawozdawczy, sprawozdanie finansowe Skarbnika Rady za okres sprawozdawczy, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy, sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego za okres sprawozdawczy oraz jednogłośnie zatwierdziło plan pracy Rady na okres 2007/2008.

 

Wniosek o załączenie do protokołu Zgromadzenia stanowiska i wniosków przyjętych na zebraniu rejonowym rejonu czwartego w Piotrkowie Trybunalskim został przyjęty przy jednym głosie przeciw i trzech głosach wstrzymujących się.

 

Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie wyborów rozstrzygających o składzie Rady O.I.R.P., Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd. 

Delegaci oddawali głos według listy obecności, rejonami,  składając podpis na listach. 
 

W tym miejscu Przewodniczący w imieniu radców prawnych i aplikantów uroczyście pogratulował Pani Dziekan Czesławie Kołudzie wyboru na stanowisko Dziekana Rady O.I.R.P. w Łodzi.

 

Pani Dziekan Czesława Kołuda w przemówieniu podziękowała za wybór i zwróciła uwagę na swoje zamierzenia w pracy w Samorządzie. Zaprosiła zgromadzonych, aby 23 czerwca br. przybyli na spotkanie integracyjne środowiska radców prawnych, które odbędzie się w ogrodzie na terenie siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. 

 

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący poprosił zgromadzonych o składanie wolnych wniosków. Przewodniczący odczytał złożone przez radcę prawnego  Jadwigę Chmielewską – Furmankiewicz pismo, w którym Pani mecenas podtrzymuje swoje stanowisko, iż w drugim dniu obrad Zgromadzenie jest zwołane nieprawidłowo. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Więcej wolnych wniosków nie było.
 

O 18.18 Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przerwę do czasu podliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną.

Po przerwie Komisja Skrutacyjna złożyła swoje sprawozdanie.

Protokoły Komisji stanowią załączniki do protokołu Zgromadzenia.

 

Wobec wyczerpania porządku oraz wniosku o zamknięcie obrad, przyjętego jednogłośnie przez Zgromadzenie, Przewodniczący Prezydium zamknął VII Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi (sprawozdawczo – wyborcze).