OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI CZŁONKIEM ŁÓDZKIEGO POROZUMIENIA MEDIATORÓW

W dniu 11 marca 2019 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, odbyło się uroczyste podpisanie dwóch porozumień dotyczących promowania mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Sygnatariuszami pierwszego porozumienia Łódzkiego Porozumienia Mediatorów stały się Ośrodki Mediacji funkcjonujące przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, Wojewódzkie  Centrum  Arbitrażu i Mediacji przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, a także Stowarzyszenie Mediatorów PACTUS i Stowarzyszenie Mediatorów ,,Porozumienie”. Podmioty te wcześniej podjęły wspólne działania mające na celu  rozwijanie  instytucji mediacji, propagowania jej wśród szerokiego kręgu osób a także służące wypracowywania dobrych praktyk mediacyjnych.

Inicjatywa ta spotkała się z ogromną przychylnością, w szczególności ze strony Prezesa Sądu Rejonowego  dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi -SSR dr Krzysztofa Kurosza. Zaowocowało to podpisaniem drugiego porozumienia tj. pomiędzy Łódzkim Porozumieniem Mediatorów a Prezesem Sądu Rejonowego dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, dotyczącego upowszechniania mediacji. W ramach tego porozumienia uzgodniono między innymi, że mediatorzy ze wskazanych ośrodków mediacyjnych, będą pełnić bezpłatnie w godzinach od  9 do 14.30, od poniedziałku do piątku, w siedzibie sądu przy ul. Kopcińskiego 56 dyżury w zielonym pokoju-pokoju mediatora. Na dyżurach tych będą udzielali  informacji o mediacji, opłatach z nią związanych i pomagali uczestnikom sporów w formułowaniu wniosków o skierowanie do mediacji. Podobne dyżury będą też pełnione w siedzibie Sądu Okręgowego w Łodzi pl. Dąbrowskiego 5, też w zielonym pokoju. W obu sądach, będą także mieli do dyspozycji dla zainteresowanych stron listy mediatorów, prezentujące mediatorów ze wszystkich wcześniej wskazanych ośrodków. Informacja o wydarzeniu pojawiła się również na stronie SR dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.

Dziękujemy wszystkim mediatorom i sympatykom, którzy przyczynili się do przygotowania  tak spektakularnego wspólnego przedsięwzięcia, bez ich zaangażowania nie byłoby to możliwe. Szczególne wyrazy uznania należą się tym mediatorom z Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, którzy zgodzili się pełnić dyżury w sądach, reprezentując środowisko mediatorów – radców prawnych.

Wyrazy podziękowania należy złożyć także Krajowej Radzie Radców Prawnych, Centrum Mediacji Gospodarczej a szczególnie radcy prawnemu Cezaremu Jezierskiemu. Dzięki nim, na telebimie w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi udostępnione zostały filmy edukacyjne o mediacji.

Aleksandra Krysztofiak 
Kierownik Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi