Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2022 roku

Informujemy, że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 i 2320) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, na dzień:

  1. 10 maja 2022 r. godz. 10.00 – część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego,
  2. 11 maja 2022 r. godz. 10.00 – część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego,
  3. 12 maja 2022 r. godz. 10.00 – część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz
  4. 13 maja 2022 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 26 marca 2022 r. – przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w terminie do dnia 19 kwietnia 2022 r. – przez osoby, które odbyły aplikację radcowską. Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 751, z późn. zm.), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Opłata egzaminacyjna wynosi 2 408 (słownie: dwa tysiące czterysta osiem) złotych.

Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „ imię i nazwisko zdającego – opłata za egzamin radcowski w 2022 r.”.

Poniżej udostępniamy wzór:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego dla osób po ukończeniu aplikacji radcowskiej,
  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego dla osób przystępujących z art. 25. ust 2 ustawy o radcach prawnych,
  • kwestionariusz osobowy,

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2022-r