Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2021 – informacja

INFORMACJA
dotycząca składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2021 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zmianami)

Na podstawie §2 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy – Załącznik do Uchwały Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy informuję, iż w terminie do dnia 26 października 2020r. radcowie prawni zainteresowani uczestnictwem w udzielaniu porad prawnych w roku kalendarzowym 2021 na podstawie powołanej ustawy powinni w formie pisemnej doręczyć do siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14, 90-324 Łódź, wypełnione i podpisane formularze deklaracji, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy. W przypadku wysłania deklaracji drogą pocztową decyduje data doręczenia do siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Istnieje możliwość przesyłania skanów wypełnionych i podpisanych formularzy deklaracji na adres e-poczty Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi (oirp@oirplodz.pl ) z zastrzeżeniem dostarczenia w terminie do dnia 26 października 2020 r. dokumentów w oryginale (decyduje data doręczenia do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi). Zgodnie z postanowieniami art. 10 powołanej ustawy, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zawrze porozumienia z Powiatami mającymi siedzibę:

1/   w Bełchatowie (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

2/  w Brzezinach (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

3/  w Łasku (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

4/   w Łęczycy (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

5/  w Łodzi (Powiat M. Łódź) (przewidziano 14 punktów dla radców prawnych i adwokatów)

6/  w Łodzi (Powiat Łódzki Wschodni) (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

7/   w Łowiczu (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

8/   w Opocznie (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

9/   w Pabianicach (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

10/  w Piotrkowie Trybunalskim (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

11/ w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych)

12/  w Poddębicach (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

13/  w Radomsku (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

14/  w Rawie Mazowieckiej (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

15/  w Sieradzu (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

16/ w Urzędzie Miasta Skierniewice  (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych  i adwokatów)

17/  w Skierniewicach (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

18/   w Sochaczewie (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

19/  w Tomaszowie Mazowieckim (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

20/  w Wieluniu (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

21/  w Zduńskiej Woli (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

22/  w Zgierzu (przewidziano 3 punkty dla radców prawnych i adwokatów) 

W celu zapewnienia równomiernego udziału radców prawnych i adwokatów w wykonywaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, liczba radców prawnych i adwokatów udzielających tej pomocy w poszczególnych punktach wynosić będzie nie mniej niż po jednej osobie z każdego samorządu. Pomoc powinna być świadczona w dniach i godzinach wskazanych przez Powiaty z zastrzeżeniem, że w punktach, w których pomoc mają świadczyć i radcowie i adwokaci, radcowie prawni świadczyć będą ją w poniedziałki, wtorki i co drugą środę, a adwokaci w czwartki, piątki i naprzemiennie co drugą środę.

Zastrzec należy, że ostatecznie rzeczywista liczba miejsc udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej może odbiegać od wskazanej. Miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mogą znajdować się również poza siedzibami Powiatów.

Do dnia 9 października 2020 r. nie wpłynęły kompleksowe informacje umożliwiające podanie szczegółowych danych dotyczących lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz godzin ich funkcjonowania przewidzianych do obsługi przez radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Informacje powyższe zostaną ogłoszone niezwłocznie po otrzymaniu danych z powiatów na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

 

Załącznik:

 – druk deklaracji udzielania bezpłatnej pomocy prawnej.

Pliki do pobrania