Możliwość powołania Stałego Sądu Polubownego przy KIRP w Warszawie - konsultacje z członkami samorządu

Uchwałą z dnia 5 grudnia 2020 roku Krajowa Rada Radców Prawnych powołała Komisję Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR). Stanowi to odpowiedź naszego samorządu na rosnące znaczenie alternatywnych metod rozwiązywania sporów ADR (Alternative Dispute Resolution) i jest szczególnie istotne w obliczu ciągłego wzrostu liczby sporów sądowych, który — zwłaszcza w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV2 — znacząco utrudnia egzekwowanie efektywnej ochrony prawnej osób fizycznych i prawnych.

Inicjatywa Krajowej Rady Radców Prawnych wiąże się także z postulatem Europejskiej Komisji na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości (European Commision for the Efflency of Justice), która w dokumencie przyjętym 29 czerwca 2018 roku wyeksponowała rolę zawodów prawniczych w rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów, wskazując, że przedstawiciele zawodów prawniczych powinni wykazywać się pogłębioną refleksją i zaawansowaną znajomością wszelkich dostępnych metod rozstrzygania sporów. Zaleca wręcz Adwokaturom i Stowarzyszeniom Prawniczym Europy tworzenie środowiska, które jest w równym stopniu otwarte na postępowania sądowe oraz na alternatywne metody rozwiązywania sporów.

Taki stan rzeczy sytuuje alternatywne metody rozwiązywania sporów na szczególnej pozycji w zakresie zainteresowania samorządu radców prawnych i skłania ku dalszemu zaangażowaniu całej społeczności zawodowej w rozwój tego perspektywicznego obszaru.

Kierując się powyższym, w roku bieżącym Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych zainicjowała m.in. działania zmierzające do zbadania możliwości utworzenia przy Krajowej Izbie Radców Prawnych sądu arbitrażowego, umożliwiającego rozstrzyganie sporów także w formule on – line. Niewątpliwe zalety arbitrażu, takie jak odformalizowany jego charakter, poufność oraz dynamika rozstrzygania sporów, czynią go atrakcyjną i efektywną alternatywą dla dominującego obecnie, długotrwałej i kosztownej drogi postępowania sądowego. 

W procesie realizacji wskazanego przedsięwzięcia istotną jest możliwie szeroka konsultacja z członkami naszego samorządu zmierzająca do wykorzystania wiedzy, doświadczeń i pomysłów związanych z funkcjonowaniem sądownictwa arbitrażowego. 

Uwzględniając powyższe serdecznie zapraszamy wszystkich radców prawnych do udziału w konsultacjach samorządowych związanych z powołaniem i funkcjonowaniem sądownictwa arbitrażowego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach proszone są o przesyłanie zgłoszeń na adres kirp@kirp.pl do 14 maja 2021 roku. W zgłoszeniu prosimy wskazać imię i nazwisko radcy prawnego oraz dane kontaktowe (numer telefonu i adres poczty elektronicznej).