Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie. Ogłoszenie o naborze nr 76 909 z dnia 13 kwietnia 2021r. Ważne do: 26 kwietnia 2021r.

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 76 909 z dnia 13 kwietnia 2021r.      

ważne do: 26 kwietnia 2021r.

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

radca prawny

w Departamencie Nadzoru I

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warszawa

ADRES URZĘDU:

Ministerstwo Aktywów Państwowych
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

 

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Koordynuje w Departamencie proces przygotowywania oraz opiniowania protokołów walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników oraz uchwał tych organów
 • Opracowuje opinie prawne, w szczególności związane z realizacją polityki właścicielskiej Skarbu Państwa
 • Opiniuje pod względem prawnym projekty umów i projekty zmian umów oraz innych aktów zawierających oświadczenia woli Ministra
 • Opiniuje pod względem prawnym projekty decyzji administracyjnych oraz projekty zgód, oświadczeń
  i innych aktów decyzyjnych Ministra
 • Koordynuje w Departamencie proces opiniowania i opiniuje akty wewnętrzne Departamentu i Ministerstwa, w szczególności przygotowuje i aktualizuje wewnętrzny regulamin organizacyjny Departamentu
 • Występuje na wniosek Dyrektora Departamentu w charakterze pełnomocnika procesowego w sprawach
  z udziałem Ministra jako organu administracji publicznej oraz jako statio fisci Skarbu Państwa
 • Uczestniczy w spotkaniach prowadzonych w Departamencie lub w Ministerstwie w celu udzielania wsparcia prawnego

KOGO POSZUKUJEMY

POTRZEBNE CI BĘDĄ (WYMAGANIA NIEZBĘDNE):

 • Wykształcenie wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w zakresie obsługi prawnej organów administracji publicznej lub podmiotów gospodarczych
 • Posiadanie uprawnień zawodowych radcy prawnego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość przepisów prawa spółek handlowych
 • Znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Znajomość ustawy Kodeks cywilny i orzecznictwa sądów w tym zakresie
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych
 • Umiejętność analizy złożonych procesów i dokonywania ich oceny
 • Umiejętność obsługi programów prawniczych (np. Lex, Legalis)
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, w tym umiejętność wypracowania i prezentacji własnego stanowiska, umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

CO OFERUJEMY

 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Stojaki na rowery
 • Miejsce do odświeżenia się

DOSTĘPNOŚĆ

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca przy komputerze. Praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

– praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,

– miejsce pracy: VI p.,

– budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre – syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Prześlij odręcznie podpisane i opatrzone datą wymagane oświadczenia, wypełnione zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie MAP: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pracuj-z-nami
 • Podaj w swojej ofercie nr telefonu oraz/lub adres poczty elektronicznej.
 • Kandydaci/kandydatki, spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru.

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (DOKUMENTY NIEZBĘDNE) 

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji
  i Nauki lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień zawodowych radcy prawnego
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOŁĄCZ, JEŚLI POSIADASZ (DOKUMENTY DODATKOWE)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

APLIKUJ DO:

Aplikuj mailowo na adres: rekrutacja@map.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 76 909  lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ogłoszenie nr 76 909” na adres:

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Ul. Krucza 36/Wspólna 6

00-522 Warszawa

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DNI-11”

Aplikacje można również przesyłać przez ePUAP  lub składać osobiście w kancelarii MAP: Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (22) 695-88-51 lub mailowego na adres: rekrutacja@map.gov.pl

Więcej o pracy na stronie urzędu:  https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pracuj-z-nami

 • Dokumenty należy złożyć do: 26 kwietnia 2021r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze