Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła XIII edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Szanowni Państwo,

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła XIII edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego ”. Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnia się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz bezinteresowną pomocą świadczoną na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, lub grup osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez: świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej, zajmuje się działalnością społeczną i dobroczynną, uczestniczy w programach edukacyjnych, szkoleniowych lub  zajmuje się upowszechnieniem wiedzy o prawie, wyróżnia się w działalności  na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej, cieszy się szczególnie dobrą opinią społeczności lokalnej, w której zamieszkuje i wykonuje zawód. 

Zgłoszenia kandydatów spośród radców prawnych i aplikantów radcowskich należy przesyłać do  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14, 90-324 Łódź w terminie  do dnia  26 maja 2021 r., o przyjęciu wniosku decyduje data jego doręczenia  Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych, spośród zgłoszonych do izby kandydatów, w terminie do dnia 31 maja 2021 r., zgłasza Kapitule maksymalnie  3 kandydatów, którzy otrzymują tytuł  nominowanych w Konkursie. 

Zasady konkursu określa Regulamin konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”, który załączamy wraz z kartą  zgłoszenia  laureata konkursu.