KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINÓW ZGŁASZANIA ZASTĘPCÓW RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

Informuję, iż zgodnie z treścią uchwały nr 70/X/2016 Rady OIRP w Łodzi, podjętą w dniu 26 września 2016 roku, termin zgłaszania kandydatów na zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi został wyznaczony na dzień 31 października 2016 roku. W przypadkach niecierpiących zwłoki, na pisemny wniosek Rzecznika dyscyplinarnego, Rada OIRP w Łodzi uprawniona jest do wyboru zastępców przed upływem powyższego terminu, nie wcześniej jednak niż po upływie jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały.

W myśl § 33 ust. 5 uchwały nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 roku w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych zgłoszeń kandydatów dokonuje się za pośrednictwem Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi. Kandydat na zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego powinien wykonywać zawód radcy prawnego nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w okresie bezpośrednio poprzedzającym termin zgłoszenia jego kandydatury. Do zgłoszenia powinny być załączone: oświadczenia kandydata o spełnieniu warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oraz jego zgoda na kandydowanie.

 

Sekretarz Rady                               

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi             

Marek Pilc