Komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Generalny Inspektor Informacji Finansowej, w związku z przysługującą kompetencją do udostępniania wiedzy i informacji z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwraca uwagę na następujące kwestie.

Zgodnie z art. 58 pkt 1 – 13 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.; dalej „ustawa AML”) do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obowiązane są takie podmioty, jak:

 • spółki jawne;
 • spółki komandytowe;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • proste spółki akcyjne;
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:

o       mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

o       nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;

 • spółki partnerskie;
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
 • spółki europejskie;
 • spółdzielnie;
 • spółdzielnie europejskie;
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • fundacje.

Mając powyższe na uwadze radcowie prawni podczas świadczenia pomocy prawnej zobowiązani są do informowania swoich klientów, iż podmioty wskazane w art. 58 pkt 1 – 13 ustawy AML (w szczególności trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne: mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu) są obowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji. Informowanie o powyższym obowiązku może uchronić klientów przed nałożeniem na nich kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych w terminie wskazanym w ustawie.

Ponadto, należy przypomnieć, że radcowie prawni należą do kategorii instytucji obowiązanych do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 593 ze zm.).

Pliki do pobrania