Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku

Informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, z dniem 28 października 2022 r. rozpocznie przyjmowanie deklaracji radców prawnych zgłaszających się do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zawrze porozumienia z Powiatami mającymi siedzibę:

1/   w Bełchatowie (przewidziano 1 punkt  dla radców prawnych (od poniedziałku do piątku)

2/  w Brzezinach (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

3/  w Łasku (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

4/   w Łęczycy (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

5/  w Łodzi (Powiat M. Łódź) (przewidziano 13 punktów dla radców prawnych i adwokatów)

6/  w Łodzi (Powiat Łódzki Wschodni) (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

7/   w Łowiczu (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

8/   w Opocznie (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

9/   w Pabianicach (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

10/  w Piotrkowie Trybunalskim (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

11/ w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych)

12/  w Poddębicach (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

13/  w Radomsku (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych  od poniedziałku do piątku)

14/  w Rawie Mazowieckiej (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

15/  w Sieradzu (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

16/ w Urzędzie Miasta Skierniewice  (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych  i adwokatów)

17/  w Skierniewicach (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

18/   w Sochaczewie (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

19/  w Tomaszowie Mazowieckim (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

20/  w Wieluniu (przewidziano 2 punkty dla radców prawnych i adwokatów)

21/  w Zduńskiej Woli (przewidziano 1 punkt dla radców prawnych i adwokatów)

22/  w Zgierzu (przewidziano 3 punkty dla radców prawnych i adwokatów) 

Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2023 przyjmowane będą od 28 października 2022 r. od godziny 20:00 do 16 listopada 2022 r. do godziny 24:00 (pod rygorem pozostawienia deklaracji bez rozpatrzenia).

Deklaracje można składać w:

 1. formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza elektronicznego, indywidualnie dla każdego wyznaczonego przez powiaty punktu (miejsca wykonywania czynności – lokalu), wskazanego dnia tygodnia i ustalonych w tym punkcie godzin świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Formularze zawierające wymienione wyżej informacje dostępne będą, po zalogowaniu, od 28 października 2022 r. na stronie internetowej pod adresem: https://npp.kirp.pl/lodz

 1. na załączonym formularzu  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oirp@oirplodz.pl,  pisemnie na adres: OIRP w Łodzi, ul. Tylna 14 lub osobiście w siedzibie Biura Izby, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00. 

Warunkiem uwzględnienia wpływu deklaracji w zakreślonym powyżej terminie jest jej rzeczywiste wpłynięcie w tym terminie do OIRP w Łodzi, w tym za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa powyżej. 

Przed przystąpieniem do zgłaszania deklaracji prosimy o zapoznanie się z załączonymi do niniejszego komunikatu dokumentami, w szczególności instrukcją korzystania z systemu NPP.

Po wybraniu punktów proszę o zaznaczenie pola„* zapoznałem się z „ co będzie równoznaczne z potwierdzeniem przez Państwa zapoznania się z:

Losowanie zostanie przeprowadzone z użyciem programu informatycznego po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszonych deklaracji. Termin losowania zostanie podany w osobnym komunikacie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w danym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, radcę prawnego udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie wyznacza się w drodze losowania. Z czynności losowania sporządza się protokół. Radcowie prawni ubiegający się
o wyznaczenie, którzy nie zostaną wylosowani, są zastępcami wyznaczonych radców prawnych. O kolejności zastępowania decyduje również losowanie.

W związku z wymogiem dotyczącym świadczenia nieodpłatnej mediacji w punktach NPP od dnia 1 stycznia 2020 roku, pierwszeństwo w losowaniu będą mieli radcowie prawni spełniający warunki określone w art. 4 a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945 ze zmianami) celem zabezpieczenia ustawowych potrzeb danego Powiatu. 

Przypominamy, że radcą prawnym wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego radcy prawnego nie może być radca prawny:

 1. prawomocnie ukarany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;
 2. któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się
  w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny – przez okres roku od upływu terminu do odwołania albo utrzymania w mocy;
 3. z którym umowa o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej została rozwiązana   
  z przyczyn dotyczących radcy prawnego – przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy;
 4. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
 5. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji
  za okres dłuższy niż 2 miesiące.

Załączniki: