INFORMACJA W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DLA CUDZOZIEMCÓW

Radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie  z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1666 z późn. zm.) proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 26 listopada 2020 r. na adres Okręgowa Izby Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14,  pisemnej deklaracji gotowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie przysługiwała w ramach postępowań odwoławczych i będzie polegała na sporządzeniu odwołania od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz działaniu w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed organem drugiej instancji. Nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielali adwokaci i radcowie prawni oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie powołanej ustawy.

W przypadku zadeklarowania przez zainteresowanych radców prawnych gotowości  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zawrze w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. stosowne porozumienie z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców na 2021 rok, wskazując radców prawnych deklarujących gotowość udzielania pomocy.

Pliki do pobrania