Informacja o zajęciach e-learningowych dla aplikantów radcowskich organizowanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Uprzejmie informuję, że na platformie e-learningowej Krajowej Izby Radców Prawnych https://e-leaming.kirp.pl/ udostępnionych zostało kolejnych dziewięć zajęć e-learningowych dla aplikantów radcowskich, po trzy zajęcia dla każdego roku aplikacji.

I rok aplikacji

 • Prawo cywilne: „Zniesienie współwłasności nieruchomości” – zagadnienia ogólne; sposoby zniesienia współwłasności; ograniczenia podziału fizycznego; zniesienie współwłasności a prawa osób trzech; przepisy postępowania cywilnego w przedmiocie zniesienia współwłasności – SSA Dorota Gierczak;
 • Prawo cywilne: „Wynagrodzenie szkody na osobie” – zagadnienia dotyczące kompensacji szkody na osobie (art. 444 – 446 k.c.), w tym odniesienie się do aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych – dr hab. Monika Wałachowska;
 • Prawo cywilne: „Prawo spadkowe” – przepisy prawa spadkowego najczęściej stosowane przy świadczeniu pomocy prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzenia praw do spadku, niegodności dziedziczenia, testamentów, wydziedziczenia i zachowku, odpowiedzialności za długi spadkowe oraz działu spadku – r.pr. dr Jakub Pawliczak;

II rok aplikacji

 • Prawo gospodarcze: „Ochrona danych osobowych” – Unijna reforma ochrony danych osobowych: rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO), dyrektywa policyjna oraz polskie regulacje ustawowe dookreślające lub implementujące przepisy UE; RODO – podstawowe regulacje i instytucje: pojęcie danych osobowych, przetwarzanie
  danych osobowych, administrator, podmiot przetwarzający; zasady przetwarzania danych osobowych; podstawy prawne przetwarzania danych osobowych; ochrona praw osoby, której dane dotyczą; odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych; aspekty instytucjonalne ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Inspektor Ochrony Danych; przepisy o ochronie danych osobowych w odniesieniu do działalności radcy prawnego – r.pr. Mirosław Wróblewski;
 • Prawo gospodarcze: „Prawo własności intelektualnej” – zagadnienia ogólne prawa własności intelektualnej; prawo autorskie; prawo własności przemysłowej, w tym prawo patentowe, prawo znaków towarowych, pojęcie wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego; obrót prawami własności intelektualnej (umowy przenoszące i licencyjne); cywilnoprawna ochrona praw własności intelektualnej, postępowania przed Urzędem Patentowym – dr Łukasz Żelechowski;
 • Prawo gospodarcze: „Prawne formy zabezpieczeń wierzytelności” – prezentacja podstawowych form osobistego i rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności, omówienie ich podstawowych cech konstrukcyjnych oraz prezentacja wybranych problemów praktycznych na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych – dr Mateusz Grochowski;

III rok aplikacji

 • Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego: „Etyka radcy prawnego” – podstawowe zasady wykonywania zawodu oraz wartości i obowiązki etyczne radcy prawnego w praktyce i orzecznictwie – r.pr. Anna Sękowska;
 • Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka: „Europejskie systemy ochrony praw człowieka” – Europejskie systemy ochrony praw człowieka; Europejska Konwencja Praw Człowieka i Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej – dr hab. Monika Szwarc;
 • Prawo finansowe, podatkowe i celne: „Prawo celne” – źródła i wykładnia prawa, elementy kalkulacyjne, procedury celne, dług celny – dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki.

Krajowej Izbie Radców Prawnych przysługują autorskie prawa majątkowe do wszystkich zajęć e-learningowych dla aplikantów radcowskich. Dostęp do zajęć jest nieodpłatny i bezterminowy. Aplikant po zalogowaniu się na platformie e-learningowej ma możliwość rejestracji na wybrane zajęcia e-learningowe. Materiały dydaktyczne do zajęć składają się z prezentacji multimedialnych, prezentacji w formacie PDF, opracowań tekstowych, testu zaliczeniowego i innych materiałów. Każde z udostępnionych zajęć e-learningowych trwa 3 godziny lekcyjne, a ich zaliczenie następuje na podstawie testu końcowego dostępnego jedynie w przypadku zapoznania się aplikanta z opracowaniem tekstowym, prezentacjami lub po obejrzenia pliku video. Test końcowy obejmuje 20 pytań z trzema wariantami odpowiedzi z jedną odpowiedzią prawidłową, a jego zaliczenie nastąpi, gdy aplikant udzieli co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi.

Potwierdzeniem odbycia zajęć e-learningowych jest zaświadczenie wygenerowane przez platformę w formacie PDF, które aplikant jest zobowiązany niezwłocznie przedłożyć do właściwej okręgowej izby radców prawnych, jednakże nie później niż do dnia 15 grudnia danego roku szkoleniowego. Nieuzyskanie zaświadczenia przez aplikanta jest równoznaczne z nieobecnością na zajęciach przewidzianych w planie szkolenia, w danym roku szkoleniowym.

Aktualnie na platformie e-learningowej KIRP udostępnionych jest 16 zajęć e-learningowych, w tym 7 zajęć opracowanych w 2019 r. Zajęcia w formie e-learningu stanowią uzupełnienie form kształcenia oferowanego aplikantom radcowskim i mają charakter komplementarny względem tradycyjnych metod kształcenia. Członkowie Komisji Aplikacji KRRP są przekonani, że przedmiotowe zajęcia przyczynią się do zwiększenia dostępności kształcenia oraz podniesienia efektywności nauczania i uczenia się aplikantów.