Informacja o naborze kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi

W związku ze zbliżającym się upływem kadencji Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi informujemy, iż trwa nabór kandydatów/radców prawnych na członków Wojewódzkiej Komisji kolejnej kadencji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszeń zainteresowanych radców prawnych, spełniających warunki, dokonuje Izba. 

Szczegółowe informacje dostępne są w załączeniu komunikatu oraz na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/wojewodzka-komisja-ds-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych-w-lodzi

UWAGA!!! Wszelkie dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydatów wymagań do bycia członkami Wojewódzkiej Komisji należy dostarczyć do Izby w nieprzekraczalnym terminie do godz. 14.00 29 czerwca 2023 roku. Wskazanie niniejszego terminu jest konieczne, ze względu na fakt, iż, zgodnie z informacją Wojewody Łódzkiego, Izba może zgłosić kandydatów na członków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Radcy prawni zgłaszający swoje kandydatury na członków Wojewódzkiej Komisji powinni:

  • posiadać co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk prawnych;
  • przez okres co najmniej 5 lat posiadać zatrudnienie na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych;
  • posiadać wiedzę w zakresie praw pacjenta.

Kandydaci mają obowiązek przekazania do Izby dokumentów potwierdzających spełnianie przez nich wyżej określonych wymogów oraz oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, braku skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, braku ukarania karą z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej oraz braku orzeczenia wobec tej osoby środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a kodeksu karnego.