INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich

 

                                                                                               Łódź, dnia 03 października 2017 r.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Osoby, które zamierzają rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2018 r., winny złożyć do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi wniosek  o wpis na listę aplikantów najpóźniej do dnia 18 października 2017 r. 
Posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, podczas którego rozpatrywane będą wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich, odbędzie się w dniu 23 października 2017 r.

Do wniosku (załącznik nr 1) o wpis na listę aplikantów radcowskich należy dołączyć:

  1. oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli nie był złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego),
  2. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,
  3. oświadczenia o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik nr 2),
  4. dowód uiszczenia opłaty związanej z wpisem na listę aplikantów radcowskich w kwocie 200 zł; opłatę tę należy uiścić przelewem na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi nr 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485.

Osoby, które zdawały egzamin wstępny na aplikację radcowską w roku 2015 i 2016 proszone są o złożenie aktualnego kwestionariusza osobowego (załącznik nr 3) i życiorysu.

Osoby, które nie będą ubiegały się o wpis na listę aplikantów w tym roku, proszone są o złożenie pisemnej informacji w tym zakresie.

 

                                                                                                     Dziekan Rady
                                                                                                     OIRP w Łodzi
                                                                                              Grzegorz Wyszogrodzki