INFORMACJA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2019R.

Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską wyznaczonym na dzień 28 września 2019r. ( sobota)

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje-radcowska-w-2019-r

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską można składać osobiście w Sekretariacie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-16.00.

Złożenie wniosku powinno być poprzedzone elektroniczną rejestracją.

https://ewnar.devconfido.pl/rekrutacja/rekrutacja/info

Rejestracja on-line nie zwalnia od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie ( osobiście w OIRP  w Łodzi lub listownie) do dnia 14 sierpnia  2019r.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego ( wydruk z extranetu kandydatów ).
 2. Kwestionariusz osobowy ( wydruk z extranetu kandydatów).
 3. Podpisany życiorys ( w formie CV lub tradycyjnej -opisowej).
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.
 5. Zamiast dokumentów o którch mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni ( 21 września 2019r. ) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej  i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych  w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.
 6. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny.
 7. Trzy zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 8. Odpis skrócony aktu małżeństwa- kopia ( tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych )

 

 

Opłaty

Opłata za egzamin wstępny wynosi  1 125 zł; słownie : ( jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych )

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „ Imię i nazwisko kandydata-opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2019r. „

 

UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu,
 a nie jego przyjęciem do realizacji.


Terminy

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 14 sierpnia 2019r. Termin nie podlega przywróceniu.

21 września 2019r. – ostateczny termin złożenia  dokumentu  potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

28 września 2019r. ( sobota) – egzamin wstępny na aplikację radcowską


Ważnie informacje

 1. Do korzystania z systemu rekrutacji zalecamy użycie przeglądarki Mozilla Firefox w najnowszej wersji. Używanie przeglądarki Internet Explorer może sygnalizować błędy przy próbie wydruku dokumentów. Przeglądarkę można pobrać ze strony
   www.mozilla-europe.org/pl
 2. Jeżeli wystąpią problemy z wygenerowaniem kwestionariusza lub wniosku, prosimy o sprawdzenie, czy w systemie został zainstalowany program Adobe Reader. Można go pobrać ze strony:  get.adobe.com/pl/reader
 3. W przypadku trudności z zalogowaniem do extranetu prosimy o sprawdzenie, czy dane w polu login oraz hasło zostały wprowadzone poprawnie ( uwaga na duże i małe litery) oraz czy nie zostały dodane dodatkowo żadne znaki ( np.spacja).

Dodatkowe  informacji w sprawie egzaminu wstępnego na aplikację radcowską można uzyskać pod
 nr telefonu: (42) 673 41 05 wew. 20 lub 26

e-mail: oirp@oirplodz.pl

ewa.kawczynska@oirplodz.pl