II edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu oraz Fundacja „Humanitas” rozpoczynają nabór zgłoszeń do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”, którego finał odbędzie się 9 czerwca 2022 roku. Kandydatów do nagrody można zgłaszać w terminie do 29 kwietnia 2022 roku. W imieniu Organizatora Konkursu serdecznie zachęcam do nadsyłania zgłoszeń konkursowych wybitnych reprezentantów nauki i praktyki prawa.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, Kandydatów do Nagrody zgłaszają członkowie Kapituły, organizacje pozarządowe, rektorzy szkół wyższych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kierownicy jednostek organizacyjnych uczelni i instytutów naukowych prowadzących kształcenie lub badania w dyscyplinie „nauki prawne” (np. dziekani wydziałów prawa, dyrektorzy instytutów / katedr nauk prawnych), a także sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i notariusze. Kandydatem do nagrody może być sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz lub naukowiec prowadzący badania w dyscyplinie „nauki prawne”. Podmioty i osoby uprawnione do zgłaszania kandydatur do Konkursu mogą zgłosić więcej niż jedną kandydaturę. 

Konkurs to inicjatywa środowisk naukowych i praktyków prawa, a jego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, uczonych reprezentujących nauki prawne), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, jak również propagowanie i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. W ubiegłym roku w Konkursie wyróżniono prof. Krystiana Markiewicza, Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, prof. Włodzimierza Wróbla, Sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego, Prokuratora Krzysztofa Parchimowicza, założyciela Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, Aleksandrę Janas, Sędzię Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Daniela Stachurę, Sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach. Nagrodę specjalną Prezesa Fundacji „Humanitas” otrzymał ponadto adwokat Roman Kusza, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.       

Nagrodę w Konkursie przyzna Wysoka Kapituła, w skład której wchodzą m.in. prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, prof. Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” (Laureat I edycji Konkursu), prof. Jolanta Jakubowska-Hara z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, prof. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Anna Przyborowska-Klimczak, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, prof. Fryderyk Zoll z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Bartłomiej Nowak z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz prof. Paweł Chmielnicki z Uczelni Łazarskiego. 

Patronat nad Konkursem o Nagrodę „Złotej Temidy” objęły m.in. następujące instytucje i organizacje: Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES, Roczniki Nauk Prawnych, Roczniki Administracji i Prawa oraz Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. 

Zgłoszenia – w terminie do 29 kwietnia 2022 roku – należy przesyłać na formularzu konkursowym na adres e-mail: temida@humanitas.edu.pl (formularz dostępny w załączniku). 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Konkursu: https://www.humanitas.edu.pl/zlota_temida