Elektroniczny dostęp do akt spraw karnych możliwy od grudnia 2021

Przypominamy, że od grudnia 2021 r. we wszystkich powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury działa ogólnokrajowy system teleinformatyczny PROK-SYS. System jest przeznaczony między innymi do digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz do udostępniania zdigitalizowanych akt stronom postępowania, obrońcom, pełnomocnikom i innym osobom wskazanym w art. 156 § 1 kpk.

Dostęp do przeglądania udostępnionych przez prokuratora, zdigitalizowanych akt spraw karnych za pomocą sieci Internet możliwy jest za pośrednictwem Portalu Przeglądania Akt, pod adresem https://portalzewnetrzny.prokuratura.gov.pl/.

Aby otrzymać dostęp do Portalu należy w jednostce prokuratury prowadzącej postępowanie uzyskać informację, czy akta sprawy karnej są zdigitalizowane, a następnie złożyć wniosek o wgląd do akt postępowania (w formie pisemnej lub ustnie do protokołu). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wgląd do akt, prokurator wydaje zarządzenie określające zakres udostępnienia.

Uzyskanie dostępu do Portalu Przeglądania Akt możliwe jest na dwa sposoby, tj. poprzez otrzymanie loginu i hasła do zalogowania się do Portalu lub z wykorzystaniem usługi login.gov.pl (bez konieczności odbioru z prokuratury loginu i hasła).

Warunkiem skorzystania z udostępnienia z wykorzystaniem usługi login.gov.pl jest przekazanie przez podmiot uprawniony, prokuratorowi udostępniającemu zdigitalizowane akta, obowiązkowego dla takiego rodzaju udostępnienia – numeru PESEL. Osoba, której udostępniono akta, aby móc zalogować się z wykorzystaniem usługi login.gov.pl na Portal Przeglądania Akt, musi posiadać profil zaufany.

Udostępnienie jest ważne w czasie zakreślonym przez prokuratora udostępniajqcego akta, a po upływie tego okresu, uprawniony podmiot automatycznie traci do niego dostęp.