Doręczenia w postępowaniu cywilnym po nowelizacjach z 2023 r. (szkolenie online, 07.12.23 r.)

Serdecznie zapraszamy zawodowych pełnomocników na szkolenie online, organizowane przez partnerprawny.pl, pt. „Doręczenia w postępowaniu cywilnym po nowelizacjach z 2023 r.”

Szkolenie dla zawodowych pełnomocników prowadzi Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, prof. UŁ Michał Krakowiak.

Program szkolenia online:
1. Ogólna charakterystyka doręczeń:
– zakres normatywny doręczeń
– przedmiot doręczeń
– czym jest zasada oficjalności doręczeń oraz wyjątki od zasady .. czy nadal jest to zasada ?
2. Rodzaje doręczeń:
– doręczenie właściwe
– doręczenie zastępcze: doręczenie dorosłemu domownikowi, doręczenie przez awizo
– doręczenie przez kuratora
– doręczenie przez wywieszenie pisma w budynku sądowym
– doręczenie przez komornika sądowego
– doręczenie elektroniczne
– doręczenie przez Portal Informacyjny
3. Pełnomocnik do doręczeń:
– osoba pełnomocnika do doręczeń
– charakter prawny pełnomocnictwa do doręczeń
4. Doręczenia dla strony będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG):
– zakres przedmiotowy doręczeń
– adres doręczenia
– obowiązek zawiadomienia o każdej zmianie adresu do doręczeń i skutki procesowe niezachowania tego obowiązku
– doręczenie pierwszego pisma w sprawie stronie będącej przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG
– doręczenie przez komornika sądowego stronie będącej przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG
5. Doręczenia przez Portal Informacyjny (PI):
– regulacja prawna PI
– wprowadzenie instytucji doręczeń przez PI w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) – czyli kilka słów o art. 15zzs[9] ustawy
– zakres czasowy stosowania przepisów o doręczeniach przez PI z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (…) i z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)
– data doręczenia pisma w trybie art. 15zzs[9] ustawy w świetle uchwały SN z dnia 20 października 2023 r. (III CZP 24/23)
– warunki prawne doręczenia przez PI wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (…)
– skuteczność doręczeń przez PI dokonanych zgodnie z art. 15zzs[9] ustawy, po wejściu w życie regulacji kodeksowych doręczeń przez PI
6. Doręczenia przez komornika sądowego:
– geneza i cel wprowadzenia doręczeń przez komornika sądowego do Kodeksu postępowania cywilnego.. czy nie było prostszego sposobu rozwiązania problemu ?
– doręczenia przez komornika sądowego na zlecenie sądu
– warunki prawne doręczeń przez komornika sądowego w Kodeksie postępowania cywilnego po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. poz. 614)
– szczegółowy tryb i sposób doręczania przez komornika sądowego określony w ustawie o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1691 ze zm.)
– ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata przesyłki przez komornika sądowego
7. Doręczenia przez komornika sądowego w postępowaniu nieprocesowym i sądowym postępowaniu egzekucyjnym:
– stosowanie art. 139[1] Kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu nieprocesowym
– stosowanie art. 139[1] Kodeksu postępowania cywilnego w sądowym postępowaniu egzekucyjnym do pism wysyłanych przez komornika i do pism wysyłanych przez sąd rejonowy
– doręczenia przez PI i doręczenia elektroniczne w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
8. Skutki procesowe doręczeń:
– prawidłowe rozpoczęcie biegu terminu procesowego
– nieprawidłowe doręczenie a podstawa nieważności postępowania z art. 379 Kodeksu postępowania cywilnego
9. Doręczenie zagraniczne w myśl przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”):
– stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o doręczeniach zagranicznych
– pełnomocnik do doręczeń w Polsce z art. 1135[5] k.p.c.
– stosowanie przepisów pozakodeksowych o doręczeniach zagranicznych
– doręczenie przez komornika sądowego w sprawie z powództwa podmiotu, który mieszka lub ma siedzibę za granicą i nie jest zastępowany przez profesjonalnego pełnomocnika
10. Ponoszenie kosztów związanych z doręczaniem pism sądowych:
– wydatki związane z doręczeniami krajowymi
– wydatki związane z doręczeniami zagranicznymi i tłumaczeniami
– wydatki związane z doręczeniami przez komornika sądowego

Podczas szkolenia online dowiesz się, w szczególności:
– dlaczego prawodawca znowelizował ustawą z 9 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 614) doręczenia przez komornika sądowego z art. 139[1] Kodeksu postępowania cywilnego
– jak aktualnie powinna prawidłowo przebiegać procedura doręczeń przez komornika sądowego oraz jak komornik sądowy ustala aktualny adres zamieszkania adresata
– czy w każdym przypadku zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 w zw. z art. 139[1] § 2 in fine K.p.c. przez sąd pierwszej instancji dochodzi do prawidłowego umorzenia postępowania po upływie 3 miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania ?
– jak będzie przebiegała procedura doręczeń przez Portal Informacyjny dla adwokatów i radców prawnych od dnia 14 marca 2023 r.
– w jaki sposób sąd powinien doręczać pisma dla strony będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. poz. 614)
– jak komornik i sąd rejonowy dokonują doręczeń w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
– czy rzeczywiście doręczenia zagraniczne są zmorą polskiego wymiaru sprawiedliwości ?

Szkolenie poprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, prof. UŁ Michał Krakowiak.
Dr hab. Michał Krakowiak, prof. UŁ
Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
Profesor uczelni w Katedrze Postępowania Cywilnego I Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, sędzia orzekający w sprawach cywilnych w drugiej instancji. W 2003 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, a następnie studia doktoranckie. Od 2003 r. asystent w Katedrze Postępowania Cywilnego I. W latach 2003 – 2006 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, zakończoną egzaminem sędziowskim. W latach 2007 – 2009 asesor sądowy, a następnie sędzia. W 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. „Egzekucja przez zarząd przymusowy” (Wyd. C.H.Becka, Warszawa 2011). W latach 2010 – 2011 był sędzią delegowanym do Sądu Najwyższego Izby Cywilnej do pełnienia funkcji asystenta sędziego SN. W 2018 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie książki pt. „Suma przymusowa w polskim postępowaniu cywilnym” (Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2017). Od 2019 r. profesor uczelni. Autor ponad 50 publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym polskiego i zagranicznego sądowego postępowania egzekucyjnego. Autor dwóch monografii oraz współautor dwóch Komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego. Uczestnik konferencji naukowych. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Członek Rad Naukowych i recenzent w czasopismach naukowych.

Dla uczestników szkolenia „Doręczenia w postępowaniu cywilnym po nowelizacjach z 2023 r.” dodatkowe bezpłatne szkolenie, które poprowadzi komornik sądowy Beata Rusin.
Tematem szkolenia prowadzonego przez komornika sądowego będzie egzekucja z nieruchomości KROK PO KROKU, ze szczególnym naciskiem na obieg dokumentów i środków finansowych. Szkolenie przeznaczone jest dla zawodowych pełnomocników.
Dostępne będzie nagranie ze szkolenia.
Za udział w szkoleniu wystawiamy certyfikat uczestnictwa potrzebny do uzyskania punktów szkoleniowych.

Dodatkowe bezpłatne szkolenie poprowadzi komornik Beata Rusin.
Beata Rusin komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie. Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej w Lublinie w 1997 roku. W 1998 roku podjęła pracę w Krajowe Radzie Komorniczej jako asystent naukowy, a od 2003 roku była również Dyrektorem Biura Fundacji Centru Naukowe Notariatu. Aplikacją komorniczą rozpoczęła w 2004 roku w jednej z kancelarii warszawskich. Egzamin komorniczy złożyła w 2006 roku i jako asesor pracowała do połowy 2010 roku. Kancelarię komorniczą otworzyła w sierpniu 2010 roku. Do dnia dzisiejszego jest funkcjonariuszem publicznym wykonując zawód komornika sądowego. Oprócz studiów prawniczych skończyła studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych” na Akademii Leona Koźmiskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła szkolenia i webinary o tematyce związanej z postępowaniem egzekucyjnych oraz dla portalu prawniczego prawo.pl komentowała zagadnienia związane z postępowaniem egzekucyjnym. Podczas stanu zagrożenia epidemicznego była współautorem opracowania „Działania Po Koronawirusie- Zatory Płatnicze”, które ukazało się Poradniku Gazety Prawnej nr 8/930 sierpień 2020 rok.

Za udział w szkoleniu wystawiamy certyfikat uczestnictwa potrzebny do uzyskania punktów szkoleniowych.

Szkolenie trwa 6 godzin lekcyjnych.

Termin szkolenia 7 grudnia 2023 r. godz. 15:00 – 19.00.

Ze szkolenia dostępne będzie nagranie, które umieszczone zostanie na koncie każdego uczestnika szkolenia. Jest to wygodne dla osób, które nie mogły wziąć udział w szkoleniu na żywo.

Link do strony ze szkoleniem: https://szkolenie.partnerprawny.info.pl/doreczeniawpostepowaniucywilnymponowelizacjachkpc

Zapraszamy!