Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF zaprasza radców prawnych do współpracy w charakterze mediatorów

Mediatorom powierzymy prowadzenie mediacji z udziałem podmiotów rynku finansowego.

Oferujemy:

  • udział w przedsięwzięciu o ważnym wydźwięku społecznym,
  • możliwość zdalnego prowadzenia mediacji,
  • możliwość zdobycia doświadczenia i współpracę z najlepszymi ekspertami rynku finansowego,
  • wynagrodzenie kalkulowane wg stawki 200-300 zł* za zakończone postępowanie mediacyjne.

Ważne:

  • z uwagi na ryzyko dot. możliwości wystąpienia konfliktu interesów, prosimy, aby NIE zgłaszały się osoby będące obecnie lub w przeszłości stroną umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie:

  • danych osobowych i kontaktowych,
  • dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,
  • historii zatrudnienia (może to być CV),
  • oświadczenia o spełnieniu wskazanego wyżej wymogu, tj. braku ryzyka dot. konfliktu interesów,
  • klauzuli: „Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zapoznałem się z „Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF”.

Klauzulę można pobrać stąd: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/klauzula_informacyjna_dla_kandydatow_UKNF _61992.pdf

Więcej informacji na temat mediacji i działania Sądu Polubownego przy KNF znajduje się na stronie Sądu Polubownego przy KNF (https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF).

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: sad.polubowny@knf.gov.pl

* zależy od liczby prowadzonych spraw w m-cu: za przeprowadzenie pierwszych 30 postępowań w miesiącu, stawka ta wyniesie 300 zł za każde zakończone postępowanie mediacyjne; za każde kolejne przeprowadzone postępowanie do 60 włącznie (31-60) stawka wyniesie 250 zł za każde powyżej 60 (61 i więcej) stawka wyniesie 200 zł.