Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Radca Prawny  w Departamencie Prawnym i Zamówień Publicznych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Radca Prawny  w Departamencie Prawnym i Zamówień Publicznych

Stanowisko pracy ds. obsługi prawnej programów wsparcia i płatności obszarowych

Miejsce pracy: Warszawa nr ref.: ARiMR/DPZP/92/22

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

 

Oferujemy:

-przejrzyste zasady wynagradzania,

-stałe zatrudnienie,

-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,

-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

– Sporządzanie opinii prawnych w zakresie objętym kompetencjami wydziału,

– Opiniowanie od strony prawnej dokumentów wewnętrznych (procedur, zarządzeń), a także projektów umów, aktów prawnych i rozstrzygnięć administracyjnych.

– Reprezentacja Prezesa Agencji przed sądami administracyjnymi.

 Wymagania konieczne:

wykształcenie wyższe prawnicze;

– uprawnienia radcy prawnego;

– co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe,

– praktyczna umiejętność interpretacji tekstu prawnego i stosowania przepisów, umiejętność sporządzania umów i opinii.

– znajomość przepisów prawa cywilnego, prawa bankowego, prawa spółek handlowych, przepisów dotyczących postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, ustawy o finansach w publicznych, ordynacji podatkowej, przepisów dotyczących postępowania administracyjnego oraz przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji.

Wymagania pożądane:

– Zdolność analitycznego myślenia, obowiązkowość, sumienność, rzetelność, dokładność, dobra organizacja czasu i miejsca pracy, zdolności interpersonalne, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

– Udokumentowanie doświadczenia zawodowego dłuższego niż 2 letniego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. Kwestionariusz dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych załączony do ogłoszenia
  2. List motywacyjny
  3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, wpis na listę radców prawnych i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 29 czerwca 2022 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

z dopiskiem:  ARiMR/DPZP/92/22 

osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730– 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem:  ARiMR/DPZP/92/22

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl

z dopiskiem: ARiMR/DPZP/92/22

Pliki do pobrania