Lista dokumentów wymaganych do złożenia wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych

Wpis na listę radców prawnych po aplikacji radcowskiej i złożonym egzaminie radcowskim

 1. Wniosek o wpis
 2. 2 zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło
 3. Karta Ewidencyjna (do pobrania z pliku poniżej)
 4. Dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego
 5. Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis
 6. Oświadczenie o postępowaniach karnych i dyscyplinarnych zakończonych lub będących w toku
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 8. Oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska (do pobrania z pliku poniżej). Należy również okazać dokument potwierdzający zmianę.
 9. Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej (dopuszczalne CV).
 10. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 11. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177), 1 680,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.).

Wpis na listę radców prawnych po złożonym egzaminie radcowskim w trybie art. 25 ust. 2

 1. wniosek o wpis
 2. kartę ewidencyjną (poniżej pobierz plik)
 3. życiorys (CV)
 4. oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych
 5. oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych tj. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy – zgodnie z art. 25 ust. 4
 6. oryginał lub odpis notarialny zaświadczenia o ukończeniu aplikacji legislacyjnej – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 4a
 7. oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
 8. oryginał lub odpis notarialny dokumentów, potwierdzających zatrudnienie na stanowisku radcy/starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 6
 9. opinie z miejsc pracy z ostatnich 4 lat
 10. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis
 11. oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne; o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
 12. oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska (poniżej pobierz plik). Należy również okazać dokument potwierdzający zmianę
 13. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 14. dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177), 2 800,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.)

Wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 25 ust. 1

 1. Wniosek o wpis
 2. 2 zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło
 3. Karta Ewidencyjna (do pobrania z pliku poniżej)
 4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 5. Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis
 6. Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko Wnioskodawcy postępowaniach karnych i dyscyplinarnych
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 8. Oświadczenie, czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się albo stara o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
 9. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.)
 10. Dyplom ukończenia studiów wyższych prawniczych lub jego odpis wydany przez wyższą uczelnię lub uwierzytelniony przez notariusza
 11. Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej (dopuszczalne CV)
 12. Opinie ze wszystkich miejsc pracy z ostatnich pięciu lat
 13. Oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska (do pobrania z pliku poniżej). Należy również okazać dokument potwierdzający zmianę
 14. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177), 2 800,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.).

oraz – w zależności od podstawy wpisu – oryginały lub odpisy notarialne:

16. Dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych lub tytułu naukowego profesora nauk prawnych – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1
17. Dokument zaświadczający zajmowanie stanowiska radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo wykonywanie zawodu komornika – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2
18. Dokument zaświadczający, że dana osoba zajmowała stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywała zawód adwokata (przez wykonywanie zawodu adwokata rozumie się zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami) albo notariusza (polegające na dokonywaniu czynności notarialnych zgodnie z art. 1  Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie) – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3
19. Zaświadczenie potwierdzające odbycie aplikacji sądowej prokuratorskiej – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 a i art 25 ust. 1 pkt 5 a
20. Zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4
21. Dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5
22. Umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5
23. Zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego będzie wynikać, iż osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b
24. Akt odwołania ze stanowiska – w przypadku byłych sędziów, prokuratorów, notariuszy, komorników oraz asesorów
25. Opinia okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeśli Wnioskodawca jest/był członkiem samorządu adwokackiego/notarialnego lub opinię rady Izby Komorniczej (w przypadku komorników)
26. Zaświadczenie o wykonywaniu zadań odpowiadającym czynnościom asystenta sędziego o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. d

Wpis z przeniesienia

Radcy prawni z innych okręgowych izb radców prawnych wnoszący o przeniesienie wpisu do OIRP w Łodzi składają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis z przeniesienia kierowany do Rady OIRP w Łodzi
 2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 3. 1 zdjęcie formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło.

Wpis na listę radców prawnych na podstawie art.22 Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej u.s.p.p.z.p.p.w RP)

 1. Wniosek o wpis
 2. Dokument stwierdzający obywatelstwo osoby ubiegającej się o wpis, (lub uwierzytelnioną kopia takiego dokumentu)
 3. Zaświadczenie wystawione przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, z datą nie wcześniejszą niż 3 m-ce przed złożeniem, stwierdzające, że ubiegający się o wpis ma kwalifikacje zawodowe wymagane w tym państwie do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów, o których mowa w art. 2 pkt 2 u. s. p. pz. p. p. w RP albo stwierdzające, że wnioskodawca jest zarejestrowany w tym państwie jako osoba uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów określonych art. 2 pkt 2
 4. Zaświadczenie, wystawione przez właściwy organ państwa członkowskiego UE potwierdzające, że przez co najmniej 3 lata wnioskodawca wykonywał w tym państwie zawód przy użyciu jednego z tytułów, o których mowa w art. 2 pkt 2 – w przypadku określonym art. 22 ust 2 u.s.p.pz.p.p.w RP (Dz. U. z 2004 r. Nr 126, poz.1069 ze zm.)
 5. Zaświadczenie o złożonym teście umiejętności, lub – w przypadku ubiegania się o zwolnienie z testu umiejętności – dokumenty zaświadczające aktywną i nieprzerwaną stałą praktykę Wnioskodawcy określoną art. 31 ust 1 lub art. 32 ust 2. u.s.p.pz.p.p.w RP (Dz. U. z 2004 r. Nr 126, poz.1069 ze zm.)
 6. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177), 2 800,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.).

a także

7. 2 zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło
8. Karta Ewidencyjna (do pobrania z pliku poniżej)
9.Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego w Polsce oraz z rejestru karnego państwa macierzystego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis (wraz z tłumaczeniem i apostille)
10. Oświadczenie o postępowaniach karnych i dyscyplinarnych: zakończonych lub będących w toku
11. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

Numer rachunku OIRP do wnoszenia opłat za wpis:

ING BANK ŚLĄSKI
13 1050 1461 1000 0022 5916 6649
 
PEKAO S.A. VI O/ŁÓDŹ
42 1240 3031 1111 0000 3426 6485